baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Polityka prywatności

Mając na uwadze poszanowania Państwa prawa do prywatności oraz regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – w szczególności RODO, tj. Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 – t.j.), prezentujemy niniejszą Politykę Prywatności w celu możliwie jak najpełniejszego wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem Państwa danych w trakcie korzystania z witryny.

 1. Właścicielem strony i Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO z siedzibą w Kaliszu wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000744783. W razie potrzeby kontaktu – w szczególności w celu realizacji praw o których mowa w pkt. 8 Polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@boleslawpobozny.pl oraz adresem korespondencyjnym:

FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO
ul. Kazimierza Pułaskiego 26
62-800 Kalisz

2. W trakcie korzystania z witryny mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników:

 1. informacje o wykorzystywanym urządzeniu (m.in. adres IP, lokalizacja geograficzna, wersja przeglądarki, system operacyjny);

 2. informacje o wizytach na stronie (m.in. dotyczące źródła odesłań, długości wizyty, wyświetleniach stron oraz ścieżce nawigacji;

 3. informacje zbierane przez pliki cookies;

 4. informacje wprowadzane w trakcie korzystania z formularza służącego do przesyłania wiadomości, znajdującego się na stronie (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa organizacji i inne).

 1. Ponadto w trakcie współpracy mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników (klientów, potencjalnych klientów, użytkowników strony, pracowników klientów, współpracowników klientów, dostawców):

 • imiona i nazwiska,

 • adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

 • numer PESEL,

 • informacja o stanowisku służbowym,

 • specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

 • numer rachunku bankowego,

przy czym zakres przetwarzanych danych osobowych jest każdorazowo determinowany celem przetwarzania. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a FUNDACJĄ IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 1. Dodatkowo, odnośnie pobieranych przez nas danych wskazujemy również, że:

 1. w świetle najlepszej wiedzy Administratora dotyczącej procesów przetwarzania danych w ramach używania strony, żadne z przetwarzanych danych nie mają charakteru wrażliwego (sensytywnego), a także, że

 2. komunikacja odbywająca się na linii przeglądarka – serwer jest zaszyfrowana (co potwierdza uzyskany przez naszą stronę certyfikat SSL wystawiony przez ESET SSL Filter CA), a zatem wszystkie informacje wysyłane nam pozostają prywatne.

 1. Wszystkie zebrane przez nas dane są przetwarzane na podstawie:

 1. udzielonej zgody (dot. danych określonych w pkt. 2c oraz 2d – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 2. zawartej i wykonywanej umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 3. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO),

 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań mających na celu usprawnienie działania strony, marketing usług własnych, kontakt telefoniczny związany z działalnością gospodarczą, a także dostarczeniu użytkownikowi jak najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem ze strony i usług oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane które przetwarzamy, nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji – w szczególności do profilowania

 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 1. upoważniony personel Administratora;

 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów, dla których dane te są zbierane (np. podmioty świadczące usługi IT oraz supportu technicznego);

 3. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach Google Analytics oraz DoubleClick;

 4. Facebook Inc. i jego spółki zależne odpowiadające za udostępnianie narzędzi marketingowych – w celu korzystania z usług marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.

W przypadku danych udostępnianych podmiotom lit. d oraz lit. e – wskazuje, ze dane które im udostępniamy nie są danymi osobowymi które pozwalają na identyfikację użytkowników, ale mogą być łączone z innymi usługami Google lub Facebook.com, na co Administrator nie ma wpływu

 1. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z programów służących do analizy ruchu na stronie Google Analytics oraz Facebook.com), niektóre dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. Administrator oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby zakres danych udostępnianych w związku z wykorzystywaniem narzędzi Google Analytics oraz Facebook.com był jak najwęższy i nie przekraczał zakresu wymaganego dla realizacji celów dla których dane te są przetwarzane.

Ponadto, Administrator pragnie podkreślić, że zarówno Google jak i Facebook należą do programu Tarcza Prywatności, która jest umową UE-USA, na mocy której dane przetwarzane przez podmioty mające siedzibę w USA są chronione w taki sam sposób jak w UE na mocy RODO.

 1. Administrator zastrzega, iż dostawcy zewnętrzni, w tym Google Ireland Limited, używają na witrynie plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin na witrynach Administratora lub innych witrynach internetowych.

 2. Pliki cookie umożliwiają spółce Google Ireland Limited i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom witryny konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin na witrynach Administratora lub innych witrynach internetowych.

 3. Użytkownicy witryny mogą zrezygnować z wyświetlenia im spersonalizowanych reklam Google Ireland Limited pod linkiem: https://adssettings.google.com/authenticated.

 4. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych podmiotów do wyświetlania spersonalizowanych reklam pod linkiem: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

 5. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora, są przetwarzane tylko do czasu wygaśnięcia podstawy ich przetwarzania – a więc przedawnienia roszczeń, wycofania zgody, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych etc.

 6. Jako osoba, której dane przetwarzamy, ma Pan / Pani prawo do:

 1. żądania do nich dostępu – w tym sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.