Mając na uwadze poszanowania Państwa prawa do prywatności oraz regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – w szczególności RODO, tj. Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 – t.j.), prezentujemy niniejszą Politykę Prywatności w celu możliwie jak najpełniejszego wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem Państwa danych w trakcie korzystania z witryny.

 1. Właścicielem strony i Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO z siedzibą w Kaliszu wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000744783.

W razie potrzeby kontaktu – w szczególności w celu realizacji praw o których mowa w pkt. 8 Polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@boleslawpobozny.pl oraz adresem korespondencyjnym:

FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO
ul. Wał Bernardyński 28a
62-800 Kalisz

 1. W trakcie korzystania z witryny mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników:
 1. informacje o wykorzystywanym urządzeniu (m.in. adres IP, lokalizacja geograficzna, wersja przeglądarki, system operacyjny);
 2. informacje o wizytach na stronie (m.in. dotyczące źródła odesłań, długości wizyty, wyświetleniach stron oraz ścieżce nawigacji;
 3. informacje zbierane przez pliki cookies;
 4. informacje wprowadzane w trakcie korzystania z formularza służącego do przesyłania wiadomości, znajdującego się na stronie (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa organizacji i inne).
 1. Ponadto w trakcie współpracy mogą być gromadzone, przechowywane oraz wykorzystywane następujące dane osobowe użytkowników (klientów, potencjalnych klientów, użytkowników strony, pracowników klientów, współpracowników klientów, dostawców):
 • imiona i nazwiska,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • informacja o stanowisku służbowym,
 • specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);
 • numer rachunku bankowego,

przy czym zakres przetwarzanych danych osobowych jest każdorazowo determinowany celem przetwarzania.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a FUNDACJĄ IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 1. Dodatkowo, odnośnie pobieranych przez nas danych wskazujemy również, że:
 1. w świetle najlepszej wiedzy Administratora dotyczącej procesów przetwarzania danych w ramach używania strony, żadne z przetwarzanych danych nie mają charakteru wrażliwego (sensytywnego), a także, że
 2. komunikacja odbywająca się na linii przeglądarka – serwer jest zaszyfrowana (co potwierdza uzyskany przez naszą stronę certyfikat SSL wystawiony przez ESET SSL Filter CA), a zatem wszystkie informacje wysyłane nam pozostają prywatne.
 1. Wszystkie zebrane przez nas dane są przetwarzane na podstawie:
 1. udzielonej zgody (dot. danych określonych w pkt. 2c oraz 2d – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. zawartej i wykonywanej umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 3. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO),
 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań mających na celu usprawnienie działania strony, marketing usług własnych, kontakt telefoniczny związany z działalnością gospodarczą, a także dostarczeniu użytkownikowi jak najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem ze strony i usług oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane które przetwarzamy, nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji – w szczególności do profilowania
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
 1. upoważniony personel Administratora;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów, dla których dane te są zbierane (np. podmioty świadczące usługi IT oraz supportu technicznego);
 3. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach Google Analytics oraz DoubleClick;
 4. Facebook Inc. i jego spółki zależne odpowiadające za udostępnianie narzędzi marketingowych – w celu korzystania z usług marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.

W przypadku danych udostępnianych podmiotom lit. d oraz lit. e – wskazuje, ze dane które im udostępniamy nie są danymi osobowymi które pozwalają na identyfikację użytkowników, ale mogą być łączone z innymi usługami Google lub Facebook.com, na co Administrator nie ma wpływu

 1. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z programów służących do analizy ruchu na stronie Google Analytics oraz Facebook.com), niektóre dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. Administrator oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby zakres danych udostępnianych w związku z wykorzystywaniem narzędzi Google Analytics oraz Facebook.com był jak najwęższy i nie przekraczał zakresu wymaganego dla realizacji celów dla których dane te są przetwarzane.

Ponadto, Administrator pragnie podkreślić, że zarówno Google jak i Facebook należą do programu Tarcza Prywatności, która jest umową UE-USA, na mocy której dane przetwarzane przez podmioty mające siedzibę w USA są chronione w taki sam sposób jak w UE na mocy RODO.

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora, są przetwarzane tylko do czasu wygaśnięcia podstawy ich przetwarzania – a więc przedawnienia roszczeń, wycofania zgody, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych etc.
 2. Jako osoba, której dane przetwarzamy, ma Pan / Pani prawo do:
 1. żądania do nich dostępu – w tym sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.