Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Statut wydawcy portalu

STATUT FUNDACJI im. BOLESŁAWA POBOŻNEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja im. Bolesława Pobożnego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Olgę Wojnarowską – Kucharską w kancelarii notarialnej w Kaliszu, przy ul. Franciszkańskiej 2/3 w dniu 03 sierpnia 2018 roku.

 2. Fundacja została ustanowiona przez:

 • Piotra Błaszczyka,

 • Kamila Floriana Ratajczyka,

  zwanych dalej Fundatorami.

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§2

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostką organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi zasłużonym dla Fundacji.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, klastry, jednostki terenowe, a także powoływać spółki.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.

 2. Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej jolencie.

 3. Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.

 4. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski.

 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

 6. Rozwijanie, umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

 7. Działania sprzyjające rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

 8. Propagowanie wiedzy o samorządności.

 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

 10. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochronę życia rodzinnego.

 11. Promowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych.

 12. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 13. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego.

 14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 15. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 16. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, współorganizowanie oraz prowadzenie lekcji, prelekcji, wykładów, spotkań autorskich, warsztatów, debat, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i edukacyjno – eksperckim.

 2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

 3. Organizowanie lub współorganizowanie koncertów, wystaw, wernisaży oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

 4. Tworzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych służących realizacji celów fundacji, poprzez m.in. prowadzenie tematycznych stron internetowych, kanałów w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów w radiu bądź telewizji.

 5. Organizowanie konkursów i olimpiad.

 6. Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie celów statutowych.

 7. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.

 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej.

 9. Przyznawanie stypendiów i nagród.

 10. Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej.

 11. Organizowanie zbiórek publicznych.

 12. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych do realizacji celów statutowych.

 13. Promocję działań prowadzonych przez Fundację.

 14. Podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

§7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy tylko i wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego i jest przeznaczony na cele statutowe.

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi:

 1. fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych, na który składa się kwota 500 zł (pięciuset) złotych wniesiona z majątku prywatnego Fundatora Piotra Błaszczyka oraz kwota 500 zł (pięciuset) złotych wniesiona z majątku prywatnego Fundatora Kamila Floriana Ratajczyka,

 2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych,

 6. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

 7. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

 8. innych działań prawem dopuszczalnych.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza wniesione środki w ramach działań Fundacji.

 1. Fundacja po dokonaniu rejestracji wymaganej przepisami prawa będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. PKD 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 2. PKD 58.11 Z Wydawanie książek,

 3. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

 4. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 5. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

 6. PKD 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 7. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 8. PKD 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 9. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 10. PKD 60.10 Nadawanie programów radiofonicznych

 11. PKD 60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych

 12. PKD 62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem

 13. PKD 63.12.Z Działalność portalu internetowych

 14. PKD 63.91 Z Działalność agencji informacyjnych

 15. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 16. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 17. PKD 70.21 Public relations

 18. PKD 72.20 Badania naukowe

 19. PKD 73.11 Z Działalność agencji reklamowych

 20. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 21. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

 22. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 23. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 24. PKD 74.20.ZDziałalność fotograficzna

 25. PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 26. PKD 85 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane aa) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

bb) PKD 90.01 Z. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji i ich kompetencje
§12

 1. Władzami fundacji jest: Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

 2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

 3. Dopuszczalne jest rozszerzenie składu Zarządu do trzech osób.

 1. Rozszerzenie składu Zarządu, o którym mowa w § 12 pkt 3, wiąże się z mianowaniem przez Prezesa Zarządu osób na funkcje Skarbnika lub Sekretarza Fundacji.

 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata.

 3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatorów.

 4. Kolejne Zarządy Fundacji wskazywane są przez ustępujący Zarząd, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos będzie posiadał ustępujący Prezes Fundacji.

 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 6. Funkcję Wiceprezesa Zarządu można łączyć z funkcją Skarbnika bądź Sekretarza Fundacji.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

0 podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,

 2. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,

 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów i nie uregulowanych w tym punkcie.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Zarządu,

 4. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;

 5. ewidentnego działania na szkodę Fundacji stwierdzonego w uchwale większości członków Zarządu.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji Fundacji

§15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu działając samodzielnie.

§16

1. Wszelkich zmian w Statucie Fundacji dokonują jednogłośnie Fundatorzy.

§17

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla skuteczniejszego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§18

1. Dla spraw połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§20

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§21
1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu
Fundacji, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§22

1. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie Fundacji do właściwego rejestru.