STATUT FUNDACJI im. BOLESŁAWA POBOŻNEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja im. Bolesława Pobożnego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Olgę Wojnarowską – Kucharską w kancelarii notarialnej w Kaliszu, przy ul. Franciszkańskiej 2/3 w dniu 03 sierpnia 2018 roku.

 2. Fundacja została ustanowiona przez:

 • Piotra Błaszczyka,

 • Kamila Floriana Ratajczyka,

  zwanych dalej Fundatorami.

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§2

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostką organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi zasłużonym dla Fundacji.

 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, klastry, jednostki terenowe, a także powoływać spółki.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.

 2. Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej jolencie.

 3. Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.

 4. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski.

 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

 6. Rozwijanie, umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

 7. Działania sprzyjające rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

 8. Propagowanie wiedzy o samorządności.

 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

 10. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochronę życia rodzinnego.

 11. Promowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych.

 12. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 13. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego.

 14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 15. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 16. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, współorganizowanie oraz prowadzenie lekcji, prelekcji, wykładów, spotkań autorskich, warsztatów, debat, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i edukacyjno – eksperckim.

 2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

 3. Organizowanie lub współorganizowanie koncertów, wystaw, wernisaży oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

 4. Tworzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych służących realizacji celów fundacji, poprzez m.in. prowadzenie tematycznych stron internetowych, kanałów w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów w radiu bądź telewizji.

 5. Organizowanie konkursów i olimpiad.

 6. Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie celów statutowych.

 7. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.

 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej.

 9. Przyznawanie stypendiów i nagród.

 10. Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej.

 11. Organizowanie zbiórek publicznych.

 12. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych do realizacji celów statutowych.

 13. Promocję działań prowadzonych przez Fundację.

 14. Podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

§7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy tylko i wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego i jest przeznaczony na cele statutowe.

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi:

 1. fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych, na który składa się kwota 500 zł (pięciuset) złotych wniesiona z majątku prywatnego Fundatora Piotra Błaszczyka oraz kwota 500 zł (pięciuset) złotych wniesiona z majątku prywatnego Fundatora Kamila Floriana Ratajczyka,

 2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych,

 6. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

 7. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

 8. innych działań prawem dopuszczalnych.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza wniesione środki w ramach działań Fundacji.

 1. Fundacja po dokonaniu rejestracji wymaganej przepisami prawa będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. PKD 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 2. PKD 58.11 Z Wydawanie książek,

 3. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

 4. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 5. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

 6. PKD 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 7. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 8. PKD 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 9. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 10. PKD 60.10 Nadawanie programów radiofonicznych

 11. PKD 60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych

 12. PKD 62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem

 13. PKD 63.12.Z Działalność portalu internetowych

 14. PKD 63.91 Z Działalność agencji informacyjnych

 15. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 16. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 17. PKD 70.21 Public relations

 18. PKD 72.20 Badania naukowe

 19. PKD 73.11 Z Działalność agencji reklamowych

 20. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 21. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

 22. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 23. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 24. PKD 74.20.ZDziałalność fotograficzna

 25. PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 26. PKD 85 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane aa) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

bb) PKD 90.01 Z. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji i ich kompetencje
§12

 1. Władzami fundacji jest: Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

 2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

 3. Dopuszczalne jest rozszerzenie składu Zarządu do trzech osób.

 1. Rozszerzenie składu Zarządu, o którym mowa w § 12 pkt 3, wiąże się z mianowaniem przez Prezesa Zarządu osób na funkcje Skarbnika lub Sekretarza Fundacji.

 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata.

 3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatorów.

 4. Kolejne Zarządy Fundacji wskazywane są przez ustępujący Zarząd, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos będzie posiadał ustępujący Prezes Fundacji.

 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 6. Funkcję Wiceprezesa Zarządu można łączyć z funkcją Skarbnika bądź Sekretarza Fundacji.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

0 podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,

 2. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji,

 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów i nie uregulowanych w tym punkcie.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Zarządu,

 4. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;

 5. ewidentnego działania na szkodę Fundacji stwierdzonego w uchwale większości członków Zarządu.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji Fundacji

§15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu działając samodzielnie.

§16

1. Wszelkich zmian w Statucie Fundacji dokonują jednogłośnie Fundatorzy.

§17

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla skuteczniejszego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§18

1. Dla spraw połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§20

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§21
1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu
Fundacji, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§22

1. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie Fundacji do właściwego rejestru.