baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Regulamin serwisu

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Fundacja im. Bolesława Pobożnego ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.latarnikkaliski.pl/regulamin-serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
a) Usługodawca – FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO z siedzibą w Kaliszu, ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000744783, NIP: 6182177775, REGON: 38103171000000.
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z Portalu
c) Portal – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.latarnikkaliski.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
d) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
e) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
h) Oferta – oświadczenie woli Usługodawcy zawierające istotne postanowienia umowy, w tym cenę, zakres usługi oraz termin jej wykonania.

 • 3 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
1) Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy,
2) Nieodpłatny dostęp do informacji zawartych w na Portalu, w szczególności w postaci artykułów, publikacji i ogłoszeń,
3) Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca
 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer 9+;
  b) Chrome 33+ lub
  c) Mozilla Firefox 27+ lub
  d) Opera 12.1+lub
  e) Safari 3+.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 • 5 Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez wejście przez Usługobiorcę w odpowiednie elementy  Portalu (w przypadku usług opisanych w §3 pkt 1-3) lub też poprzez akceptację przez Usługobiorcę Oferty złożonej drogą elektroniczną (w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail) w przypadku pozostałych usług. W niektórych przypadkach i na żądanie Usługobiorcy możliwe jest zawarcie umowy w formie pisemnej.  Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług wymienionych w §3 pkt 1-3. W przypadku tych usług po opuszczeniu przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 • 6 Polityka Prywatności i przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem www.latarnikkaliski.pl/polityka-prywatnosci.

 • 7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu
 3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu
  b) zmian parametrów technicznych serwisu
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Portal zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 7. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, zaś pozostała część Regulaminu obowiązuje nadal.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.