Latarnik Kaliski

Regulamin konkursu „Oświeć nas swoim reportażem!”

1. Organizator i cel konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest ukazanie interesujących aspektów Kalisza lub powiatu kaliskiego, co zrealizowane zostanie przy pomocy reportażu.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu Kalisza oraz powiatu kaliskiego, a także tegorocznych absolwentów ww. szkół.

3. Zasady konkursu

 1. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przygotowanie tekstu (reportażu) związanego tematycznie z celem konkursu, o którym mowa w I, pkt 2., spełniającego wymogi reportażu jako gatunku literackiego.
 2. Do konkursu przyjmuje się wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
 3. Każda praca powinna być podpisana – na końcu reportażu należy podać następujące dane, które umożliwią kontakt: imię i nazwisko, telefon oraz e-mail.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych reportaży na łamach portalu latarnikkaliski.pl wraz ze wskazaniem ich autorstwa.
 5. Przesłanie reportażu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację tekstu na łamach portalu latarnikkaliski.pl oraz na przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz działań reklamowych i marketingowych związanych z tą publikacją.

4. Termin i sposób przekazywania prac

 1. Ostateczną datą przekazania reportażu Organizatorowi jest 20 czerwca 2021 r. (do godziny 24:00).
 2. Reportaż powinien zostać przesłany w pliku w formacie Word (doc, docx, odt) w długości minimum 8.000 znaków bez spacji.
 3. Reportaż należy przesłać na adres e-mail: redakcja@latarnikkaliski.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „konkurs reportaży – oświeć nas swoim reportażem”.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Ocena nadesłanych prac należy do jury, w skład którego wejdą osoby wybrane przez Organizatora, pod przewodnictwem redaktora naczelnego portalu www.latarnikkaliski.pl – Krzysztofa Łużyńskiego.
 2. O wyborze laureatów spośród autorów prac spełniających regulaminowe warunki konkursu decyduje jedno kryterium – wartość dzieła.
 3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 4. W ramach konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy konkursowe.
 5. Rozmowa konkursowa będzie dotyczyła przesłanego reportażu oraz bieżących spraw związanych z Kaliszem i powiatem kaliskim.
 6. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda w postaci płatnych praktyk wakacyjnych (do wyboru okres czterech następujących po sobie tygodni w lipcu i/lub sierpniu).
 7. Z osobą wyłonioną poprzez rozmowę konkursową, spośród trzech laureatów, zostanie podpisana umowa o praktykach absolwenckich na kwotę 2.000,00 zł brutto.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27 czerwca 2021 r. na portalu www.latarnikkaliski.pl oraz na profilu portalu na platformie Facebook. 

6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
 3. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.
 5. Organizator konkursu zastrzegasobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia bądź pozostawienia go bez rozstrzygnięcia.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.latarnikkaliski.pl.