Latarnik Kaliski

Regulamin konkursu „Zasil MKS z Latarnikiem!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Zasil MKS z Latarnikiem!” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego, właściciel portalu Latarnik Kaliski z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz, NIP 6182177775 (zwana dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcie.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/LatarnikKaliski/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 34 nagrody:
  a. 1 piłkę z podpisami zawodników Energi MKS Kalisz
  b. 3 szaliki kibica Energi MKS Kalisz
  c. 30 biletów na mecz Energa MKS Kalisz – Chrobry Głogów, który odbędzie się 19 września 2021 roku o godzinie 13:00
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora: facebook.com/LatarnikKaliski/.
 3. Miejsce odbioru nagród:
  a. Nagrody można odebrać w siedzibie redakcji Latarnika Kaliskiego przy ul. Pułaskiego 26 w Kaliszu w godzinach pracy biura tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze oraz po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu odbioru. Odbiór można uzgodnić pod numerem 79 24 24 249.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/
 2. Konkurs trwa od 15.09.2021 do wyczerpania nagród, ale nie później niż do 16.09.2021, godz. 23:59.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Odpowiedź na pytanie: Wskaż imię i nazwisko każdego z nowych zawodników, który zasilił szeregi piłkarzy ręcznych Energi MKS Kalisz w sezonie 2021/22.
 2. Odpowiedź na pytanie należy umieścić poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym.
 3. Konkurs wygra 10 pierwszych i poprawnych komentarzy z odpowiedziami.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 17.09.2021 r. na stronie na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/ bezpośrednio pod postem konkursowym.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie facebook.com/LatarnikKaliski/.
 6. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom najpóźniej 17.09.2021 w miejscu określonym w § 3. ust. 3.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 8. Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba, która zostanie laureatem konkursu bądź osoba wyznaczona przez laureata w wiadomości prywatnej skierowanej do strony Organizatora na portalu Facebook (facebook.com/LatarnikKaliski/).

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2021 r. i obowiązuje do 17.09.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: latarnikkaliski.pl.