Dofinansowanie na deszczówkę

Od jutra będzie można składać wnioski na dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Skorzystać będą mogły m.in. osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. W tym roku Miasto przeznaczyło na ten cel 80 tysięcy złotych. Dotacja przysługuje tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego i wyłącznie na zakup zbiornika lub zbiorników służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, natomiast nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika/zbiorników i wyniesie maksymalnie:

  • 500 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszej niż 100 litrów;
  • 1.000 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności powyżej 500 litrów;
  • 2.000 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek, a następnie podpisać umowę. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną na terenie miasta Kalisza z uregulowanym stanem prawnym, do której beneficjent posiada tytuł prawny. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku mieszkalnego, niezbędna jest pisemna zgodę właściciela lub właścicieli budynku mieszkalnego na realizację zadania służącego ochronie zasobów wodnych, polegającego na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w sposób określony we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, inne), zgodę właściciela nieruchomości na zamontowanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza;
  • na adres Urzędu Miasta Kalisza (Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miasta Kalisza. Nie będą rozpatrywane wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru – 23 kwietnia 2021 r., niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia oraz dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które spełniają wymagania określone w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.);

Podmioty, które otrzymały dotację i zrealizowały inwestycję zobowiązane są do jej rozliczenia – przedłożenia faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty.

Prezydent Miasta Kalisza jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji na etapie przyznawania dotacji i realizacji inwestycji oraz kontroli trwałości inwestycji.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze