reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_
Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Drogi, ekologia i zaskarżona uchwała, czyli raport z sesji Rady Powiatu

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Kaliskiego. Kwietniowe posiedzenie powiatowych radnych wypełniły z jednej strony rutynowe głosowania, z drugiej – zaskarżona przez wojewodę uchwała. Która interpelacja, zdaniem jednego z radnych, się rozmyła? Kto komu za co dziękował, a kto ganił? Które drogowe defekty to „efekt ludzkiej złośliwości? O tym w kolejnym Raporcie z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu obecnych było się 20 z 21 radnych (na sesję nie dotarł członek Zarządu Powiatu i radny Janusz Nowak (PSL).

Szybkie głosowania

Na początku sesji w imieniu Zarządu Powiatu starosta Krzysztof Nosal (PSL) zaproponował nowe brzmienie uchwały budżetowej, Wielkoletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Powiatu Kaliskiego oraz udzielenia pełnomocnictwa. Wszystkie poprawki oraz uzupełniony porządek obrad zostały przyjęte 20 głosami „za” (wszyscy obecni na sesji radni). Z kronikarskiego obowiązku dodajmy również przyjęcie jednomyślnie dwóch protokołów z minionych posiedzeń Rady Powiatu oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji przez Starostę Kaliskiego.

Pierwsza z uchwał merytorycznych dotyczyła zmiany uchwały związanej z Powiatowym Urzędem Pracy. Kwota powiatowej dotacji przeznaczona dla Miasta Kalisza, który jest powiatem prowadzącym dla PUP, została zwiększona o 216 tys. zł i obecnie wynosi 2,196 mln zł. Uchwała została przyjęta jednomyślnie, 20 głosami „za”. Kolejne dwie uchwały dotyczyły pomocy społecznej: przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim oraz ponad 60-stronicowe sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), które szczegółowo opisuje działalność na rzecz m.in. pieczy zastępczej, programy realizowane przez PCPR, a także działania Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz aspekty finansowe realizowania powyższych zadań. Tu również wszyscy obecni radni poparli te uchwały.

Dalej przyjęto programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego oraz zmieniono uchwałę dot. przyjęcia zadań administracji rządowej: chodziło o urealnienie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kaliszu – nowa kwota wojewódzkiej dotacji dla powiatu to 31 600 zł. Wszyscy radni zagłosowali za tymi uchwałami.

Zmiana uchwały budżetowej przyniosła korektę powiatowego budżetu o kwotę 855 tys. zł, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Największa zmiana finansowa dotyczy transportu publicznego w związku z uzyskaną rekompensatą od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot utraconych przychodów z tytułu

stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (650 tys. zł). Pozostałe zmiany wiązały się z aktualizacją budżetu na wniosek dyrektorów czy kierowników jednostek powiatowych. Z kolei zmiana WPF wiązała się głównie z dostosowaniem do powyższej uchwały budżetowej oraz ze zwiększeniem limitu na przedsięwzięcie dot. udostępnienia sieci internetowej w budynku starostwa oraz usługi GEOPORTAL na kolejne lata (2023-2024). Tutaj również 20 radnych obecnych na sesji było jednomyślnie „za”.

Nie zgłaszano żadnych głosów w ramach dyskusji, a wszystkie głosowania poszły bez żadnych przeszkód czy opóźnień.

Wojewoda zaskarżył uchwałę

Biorąc pod uwagę głosowania na tej sesji najwięcej działo się w punkcie dotyczącym uchwały w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Powiatu Kaliskiego oraz udzielenia pełnomocnictwa. Przedmiotowa uchwała, zaskarżona przez wojewodę, dotyczyła statutu Domu Dziecka w Liskowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Kaliskim.

Temat zreferował przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz (PSL) zaczynając od ogólnych rozważań o systemie prawnym w Polsce: „Tak się dzieje w Polsce, że system prawa powinien być jednolity, a nie jest taki. Jest kształtowany przez wyroki sądów administracyjnych z uwagi na to, że prawo nie jest i nie może być ścisłe, określa je w sposób ogólny. W zależności od tego, jak prawnicy rozumieją te przepisy, tak też nam podpowiadają i tak my stanowimy prawo. Następstwem tego są sytuacje, że w tej samej sprawie w różnych województwach są różne stanowiska. Dotknęło to też naszej uchwały dot. statutu jednej z jednostek powiatu kaliskiego. Dyskusja jest nad tym, czy statuty np. Domu Dziecka powinny być publikowane w dzienniku urzędowym? Zapoznałem się z wyrokami sądów administracyjnych i rzeczywiście decyzje są różne. Mieliśmy w zaskarżonej uchwały zapis, że statut będzie podlegał publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Cóż za problem? Chyba dobrze, że statut jest publikowany i całe społeczeństwo będzie znało jego treść. (…) Podjęliśmy tę uchwałę w grudniu 2021 r. i wojewoda miał 30 dni na wyeliminowanie tej uchwały lub wskazanego przepisu z obrotu prawnego. Wojewoda nie skorzystał z tej możliwości. Złożył natomiast skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tę uchwałę. Moim zdaniem uczynił to dlatego, że sam nie wie, jak należy stosować prawo w tym zakresie. Na naszym przykładzie chce się dowiedzieć, czy statuty jednostek takich jak Dom Dziecka należy publikować czy nie. (…)” – powiedział przewodniczący J. A. Kłysz i zwrócił uwagę, że Rada Powiatu Kaliskiego ma obowiązek przekazania skargi do właściwego sądu administracyjnego. Jednocześnie w uchwale wskazano pełnomocnika Rady Powiatu, który będzie ją reprezentował w tej sprawie, zaś w uzasadnieniu podniesiono argumenty potwierdzające stanowisko Rady, zwłaszcza w zakresie wspomnianego paragrafu 4 uchwały i wskazania na publikację aktu w Dzienniku Urzędowym.

Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych, od głosu wstrzymały się dwie osoby: starosta K. Nosal i radny Bogusław Szczepaniak (PiS). Ostatnie głosowanie dotyczyło przyjęcia raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2021. Tu rozbieżności już nie było i dokument ten został przyjęty przez 20 obecnych na sesji radnych.

Interpelacje i zapytania radnych

Po szybkiej serii głosowań przyszedł w końcu czas na chyba najbardziej oczekiwany punkt w obradach. Jako pierwsza głos zabrała Alicja Skrzybalska (PiS). „Pandemia wymusiła, że trochę nas tutaj nie było, więc pozwoliłam sobie przygotować kilka tematów” – zaczęła radna i przedstawiła łącznie cztery zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyło przebudowy drogi Iwanowice-Brzeziny w związku z otrzymaną petycją od 120 mieszkańców Sobiesęk. Radna odczytała tę petycję, w której mieszkańcy wnioskują o niezwłoczne działania w zakresie wspomnianej drogi powiatowej, m.in. usunięcie uschniętych drzew oraz budowę zatoki autobusowej – zapowiadając złożenie tego pisma do starostwa.

Kolejny temat zreferowany przez radną A. Skrzybalską, dotyczył budowy ścieżki rowerowej na odcinku Marchwacz-Michałów-Murowaniec. „Są uzgodnienia między władzami gmin: Opatówek i Szczytniki, którzy, tak jak zwykle, chcieliby partycypować w kosztach inwestycji.” – podkreśliła radna proponując o rozpoczęcie prac projektowych.

Trzecie zapytanie radna skierowała w temacie drogi na odcinku Lipka-Mroczki, podkreślając, że nawierzchnia jest w fatalnym stanie, brakuje zatoczek autobusowych. Radna pytała w imieniu mieszkańców, czy i kiedy można się spodziewać remontu tej drogi.

Radna A. Skrzybalska zapowiedziała, że „na koniec zostawiła to co najgorsze”. Wspomniała o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyło się trzy lata temu, na drodze Marchwacz-Lipka przez Staw. „Sformułowaliśmy wtedy jako komisja wnioski, prosiliśmy o naprawę ścieżki, która miejscami osuwa się do rowu, oraz uzupełnienie poboczy. Napisałam trzy interpelacje w tej sprawie i zamęczam Państwa tą sprawą. Ale tam niestety nic nie jest zrobione. Niektóre koleiny między asfaltem a ścieżką sięgają do kolan, zwłaszcza w Lipce.” – podkreśliła radna prosząc o zadbanie o tę ścieżkę przez odpowiednie służby.

Następnie głos zabrał J.A. Kłysz przypominając system zgłaszania interpelacji, że zgodnie z przepisami właściwej ustawy powinny być zgłaszane wyłącznie pisemnie. W terminie 14 dni Zarząd Powiatu jest zobowiązany do odpowiedzi na to pismo. Interpelacje radni mogą zgłaszać także w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym mówcą w tym punkcie obrad był Henryk Kurek (PiS). Poruszane przez radnego, w tradycyjnie już chaotyczny sposób, były z jednej strony bardzo różnorodne, ale z drugiej – powtarzalne. Najpierw opowiedział o jego działaniach na rzecz ubezpieczeń społecznych i emerytur dla rolników oraz wniosku złożonego do Rady Ministrów. Projekt ma być uchwalony w lipcu tego roku. Kolejny temat dotyczył realizacji ścieżki rowerowej w Sierzchowie. Chodzi o 300 metrów, o które radny poprosił wzdłuż drogi wojewódzkiej. Powiedział też o „poprzerywanej ścieżce w Szulcu”, ale jednocześnie podkreślił, że „nie chce prosić o wszystko na raz”. Stałym punktem wystąpień radnego H. Kurka jest temat PKS-u. Tym razem głównie chodziło o ceny biletów i o obsługę mieszkańców powiatu przez tego przewoźnika. Ostatnim „zahaczonym” punktem była kolejka wąskotorowa – radny powiedział, że „sami wiecie, że na początku z gminy Opatówek byłem sam jeden, a teraz jest szansa, że Opatówek się zgodzi”. Z radnym H. Kurkiem zgodził się J. A. Kłysz, podkreślając, że począwszy od 2016 r. Powiat Kaliski dokłada corocznie choć niewielkie kwoty do utrzymania i dbałości o infrastrukturę kolejki wąskotorowej.

Krzysztof Dziedzic (PiS) zapytał o przebieg projektowania ciągu pieszo-rowerowego jako kontynuację ścieżki rowerowej na trasie: Opatówek Colian – Trojanów (do skrzyżowania z miejscowością Szałe) oraz chodnika w Chełmcach od kościoła do ronda. Radny K. Dziedzic podkreślił, że wniosek ten pojawiał się m.in. ze strony Członka Zarządu Mieczysława Roberta Łuczaka (PSL), radnych, sołtysa i mieszkańców Chełmc. Kończąc swoje wystąpienie w tym temacie zapytał o perspektywę czasową tej inwestycji.

Kolejnym tematem zgłoszonym przez K. Dziedzica była przeprawa dla pieszych i rowerzystów przez rzekę w Trojanowie obok mostu drogowego. Radny poprosił o przyśpieszenie prac projektowych. Na koniec przedstawiciel powiatowej opozycji podziękował za realizację projektu w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych. „Mamy wiele bezpiecznych przejść dla pieszych: jest to montaż finansowy środków rządowych wraz z wkładem powiatu i gmin. Przejścia już cieszą i przekazuję podziękowanie dla radnych i zarządu od sołtysów Cienia Pierwsza i Chełmce, za to, że te przejścia są wykonane” – powiedział radny, zachęcając do kontynuowania tych działań w zakresie przejść dla pieszych.

Kolejnym mówcą był Sławomir Czapski (PSL), który przypomniał o interpelacji w sprawie drogi Goliszew-Złotniki-Stawiszyn, która padła w trakcie jednej z wcześniejszych sesji. „Ta interpelacja rozmyła się, ale problem pozostał: droga jest w katastrofalnym stanie. Czy Zarząd szuka rozwiązań w tym zakresie? Starosta przekonywał, że nie da się napisać takiego projektu, aby tę drogę zmodernizować z racji na prognozowaną niską punktację. Ale czy jest możliwe wypracowanie innego rozwiązania?” – zapytał radny S. Czapski. Głos ten wsparła radna Alicja Łuczak (PO), przypominając, że była współautorką wspomnianej interpelacji.

Wnioski radnych – odpowiedzi starosty

Alicja Łuczak podziękowała za szybką reakcję dyrektorowi Pawłowi Kociokowi z Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie drobnych inwestycji, takich jak przekopy, lustra, lampy. Zwróciła jeszcze uwagę na kwestię ochrony środowiska i przyjętego chwilę wcześniej raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. „Dlaczego tak mało gmin korzysta z programu deszczówka? Mam taki wniosek, by jeszcze bardziej wypromować ideę ochrony środowiska, deszczówki, ochrony lasów, przeciwdziałanie hałasowi, segregacji śmieci. Przykładowo na Florentynie widzę całą połać lasów, która jest wycięta. Ciekawi mnie, ile lasów zostało wyciętych, a ile terenów zalesiono. (…) Myślę, że jeszcze bardziej trzeba edukować społeczeństwo. Podsumowując wnioski są dwa: edukacja i promocja idei ochrony środowiska” – podsumowała swoje wystąpienie radna A. Łuczak.

Odpowiadając na interpelacje, zapytania i wnioski radnych starosta Krzysztof Nosal zaczął od ogólnych rozważań dot. budżetu i projektowania inwestycji. Podkreślił, że jeśli dofinansowanie jest wysokie, jak np. w Polskim Ładzie (95 % dofinansowania), to wówczas można pozwolić sobie na projektowanie w sposób „docelowy”, natomiast jeśli nie ma dofinansowań, to wówczas inwestycje trzeba robić na tyle na ile stać powiat. Obecnie cokolwiek trudno projektować czy planować, ze względu na wzrosty cen. Przykładowo od lipca spadną wpływy do budżetu powiatu z tytułu podatku PIT, nie ma zapowiedzi rekompensat w tym zakresie. Firmy realizujące inwestycje zgłaszają się już chęć renegocjacji kwot. Pozwala na to prawo, jeśli chodzi o stan po wybuchu wojny na Ukrainie. W kontekście tych kwestii starosta poprosił radnych o wyrozumiałość, by dokończyć te inwestycje, które są w tej chwili rozpoczęte. W odniesieniu do dróg podkreślił znaczący wzrost intensywności ruchu w ostatnich latach.

Odnosząc się konkretnych spraw, starosta K. Nosal powiedział, że ma na uwadze drogi wymienione przez radnych. W planach jest zarówno droga w Sobiesękach, jak i ścieżka między Marchwczem a Michałowem – w tym drugim przypadku starosta potwierdził uzgodnienie z gminami: Opatówek i Szczytniki. Z kolei w kwestii kolein przy ścieżce rowerowej na odcinku Marchwacz-Staw, starosta zwrócił uwagę, iż jest to efekt ludzkiej złośliwości. Wyraził także otwartość dyskusji jeśli chodzi o tereny przy sklepie w Stawie, które są własnością powiatu.

Starosta zaakcentował, że ma pomysł, jak zaprojektować wspomnianą kładkę pieszo-rowerową w Trojanowie, by zrobić to tanio. Wyraził wdzięczność za słowa dotyczące inwestycji związanych z przejściami dla pieszych.

K. Nosal odniósł się do wniosku radnego S. Czapskiego. Wyjaśnił, że wspomniana droga w gminie Stawiszyn ma charakter gminny, gmina ma przygotowany projekt w tym zakresie i czeka na kolejny program dotacyjny z PROW. Natomiast na terenie gminy Żelazków jest to droga powiatowa, powiat przekazał ją gminie w użyczenie. Ostatnie ustalenie z wójtem Żelazkowa (starosta miał tu na myśli odwołanego w połowie kwietnia Sylwiusza Jakubowskiego) związane było z projektowaniem tej drogi, by złożyć wnioski o dofinansowania. Starosta wspomniał również o bieżącym uzupełnieniu najpoważniejszych ubytków, głównie na terenie Złotnik.

W odpowiedzi na wystąpienie radnej Alicji Łuczak, starosta podkreślił, że nie ma wątpliwości co do słuszności działań w kierunku promocji ekologii. Opowiedział również o programie lokalnego partnerstwa wodnego, której powiatowym koordynatorem jest M. R. Łuczak. Partnerami tego programu są PGW Wody Polskie i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powiedział też, że z jego wiedzy wynika, że teren między Kaliszem a Turkiem jest jednym z najsuchszych miejsc w Polsce od ponad 100 lat – jest tu najmniejsza liczba opadów. Starosta zaakcentował temat lasów, zarówno państwowych, jak i prywatnych.

Przewodniczący J. A. Kłysz poprosił starostę i zarząd, by informował wszystkich radnych o wydarzeniach i działaniach, w których mogą oni wziąć udział. Wniosek taki przewodniczący przekazał po posiedzeniu komisji infrastruktury. Ponadto J. A. Kłysz zaprosił na majowe wydarzenia i obchody, na które otrzymał zaproszenia z Miasta Kalisza, a także na spotkanie w kaliskim szpitalu. Ustalone zostało na 11 maja z dyrektorem szpitala, Radosławem Kołacińskim. Natomiast dzień później, 12 maja odbędzie się spotkanie z Józefem Zychem, w ramach obchodów 25-lecia przyjęcia obecnej Konstytucji RP na kaliskim wydziale WP-A UAM w Poznaniu.

Na końcu podziękowano za wszelkie działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Z kolei już „przed dzwonkiem” kończącym sesję o głos poprosił radny Dariusz Korczyński (PSL) informując o szkoleniu w zakresie sporządzania interpelacji dla radnych, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca. Radny zasygnalizował także, że pojawiające się postulaty „przekuł” na poselskie interpelacje i zapytania parlamentarzysta z jego partii Andrzej Grzyb. Dotyczyły one m.in. podwyżek cen za węgiel w odniesieniu do ogrzewania szklarni na cele gospodarcze, a także waloryzacji emerytur rolniczych, o którym to temacie z kolei mówił również radny H. Kurek.

Podsumowanie

Na tym zakończyły się, ponownie trwające nieco ponad 1,5 godziny obrady. Dzięki stacjonarnej formie były one pełne treści i wielu postulatów ze strony radnych. Przewodniczący Rady Powiatu zapowiedział na koniec kolejne terminy posiedzeń: następna zwyczajna sesja zaplanowana została na 25 maja, a uroczysta sesja absolutoryjna odbędzie się 22 czerwca. Również kolejne posiedzenia będziemy na bieżąco relacjonowali na naszym portalu!

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze