reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

„Iskierka, która odmieni oblicze ziemi kaliskiej”, czyli raport z Rady Powiatu

Lutową sesję Rady Powiatu Kaliskiego wypełnił temat transportu zbiorowego na terenie powiatu, na który włodarze pozyskali 2,5 mln zł rządowej dotacji. Ze względu na pandemię powiatowi radni znów powrócili do zdalnych obrad. Nie przeszkodziło to jednak podjęciu szeregu uchwał, a także stanowiska ws. Uniwersytetu Kaliskiego. Jak przebiegły poszczególne głosowania i jakie zagadnienia zgłosili radni z powiatu? I co było tytułową „iskierką, która odmieni oblicze ziemi kaliskiej”? Zapraszam do drugiego Raportu z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie lutowej sesji Rady Powiatu mieliśmy stuprocentową obecność (21 radnych).

Sesje znów online

Po jednorazowym powrocie do sesji stacjonarnych, o czym pisaliśmy w poprzednim Raporcie z Rady Powiatu, sesje znów powróciły do przestrzeni wirtualnej. Powodem tego jest tzw. piąta fala pandemii COVID-19, a usprawiedliwieniem dla takiej decyzji jest z pewnością ogromna liczba zakażonych – w dniu obrad odnotowano ponad 56 tys. nowych przypadków choroby. Posiedzenie zdalne, które rozpoczęło się 2 lutego o godz. 9:00, prowadził z budynku Starostwa Powiatowego przewodniczący Jan Adam Kłysz (PSL) z udziałem osobistym kilku radnych i starosty Krzysztofa Nosala (PSL).

Pierwotny porządek obrad obejmował podjęcie 8 uchwał. Został on jednak poszerzony przez starostę o 8 uchwał dot. współdziałania z gminami (Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Koźminek, Mycielin, Opatówek, Szczytniki, Żelazków) w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r. Na tej liście zabrakło gmin: Ceków-Kolonia, Lisków oraz Stawiszyn. Starosta K. Nosal zaproponował także dodanie uchwały ws. powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Z kolei przewodniczący J. A. Kłysz wyszedł z inicjatywą przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Te zmiany – oraz zmianę treści uchwały budżetowej na 2022 r. oraz dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono do porządku obrad jednogłośnie – jedynie przy głosowaniu nad transportem zbiorowym w gminie Żelazków nie głosowała radna Alicja Łuczak (PO), tłumacząc to brakiem zasięgu.

Finalnie porządek obrad został jednomyślnie przyjęty, choć otwarcie obrad i cała procedura zajęła aż 45 minut! Zaraz potem przyjęto protokół z grudniowej sesji, choć w głosowaniu od głosu wstrzymał się Bogusław Szczepaniak (PiS). Następnie przyjęto sprawozdanie starosty z realizacji uchwał i tutaj ponownie zapanowała wśród radnych jednomyślność (21 głosów za).

Jednomyślna Rada

Głosowania rozpoczęto od dwóch uchwał dot. planów pracy na rok 2022: Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2022 r. (kwota dotacji to ponad 1,98 mln zł). Następnie radni zdecydowali o powierzeniu Gminie Opatówek prowadzenia w 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej (na ten cel przekazano kwotę 53 tys. zł).

Piąta uchwała ponownie dotyczyła współpracy z Kaliszem, tym razem powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty. Chodziło o kwotę 24 tys. zł na realizację specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez kaliską poradnię. W uzasadnieniu do tej uchwały podkreślono, że „Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku nie ma na chwilę obecną statusu poradni specjalistycznej”. Wszystkie te uchwały zostały poparte przez wszystkich 21 radnych.

Zmiana uchwały budżetowej

Kolejnym zaplanowanym punktem obrad była zmiana uchwały budżetowej. Zgodnie z projektem tej uchwały dochody wzrosły o ponad 2,6 mln zł, a wydatki – o ponad 2,76 mln zł. Zmiany te głównie były związane z przesunięciem niezrealizowanych w 2021 r. projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Powiązana z tą uchwałą była także ta dotycząca zmiany WPF. Obie zostały przyjęte bez dyskusji i bez głosów przeciwnych. Podobnie było z Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kaliskiego na lata 2022-2024, do którego radni nie zgłosili zastrzeżeń i następnie jednogłośnie poparli.

Transport publiczny, droga i Uniwersytet

Wspomniane już osiem wprowadzonych do porządku uchwał poświęconych publicznemu transportowi zbiorowemu poprzedziła wypowiedź starosty Krzysztofa Nosala: „Podpisaliśmy umowę z wojewodą wielkopolskim na dopłatę przewozów pasażerskich. Z wymienionymi w uchwałach gminami będziemy w roku 2022 realizować przewozy na 17 liniach. Kwota dotacji to prawie 2,5 mln zł, a łącznie z wkładem własnym to ponad 3 mln zł. Sądzimy, że poprawi to znacznie dostępność do publicznego transportu zbiorowego na terenie całego powiatu. Jeśli to się sprawdzi i program będzie dalej funkcjonować, będziemy wchodzić we współpracę z innymi przewoźnikami, o ile prawo na to pozwoli. Będziemy dążyć do tego, by ten zbiorowy transport był coraz lepszy”. Starosta podkreślił także, że przyznana powiatowi kaliskiemu kwota dotacji była jedną z najwyższych przekazanych kwot w trakcie spotkania z wojewodą w Lesznie.

Po tym wstępie, uzupełnionym wypowiedzią przewodniczącego Jana Adama Kłysza, nastąpiła seria głosowań w przedmiotowym temacie. Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie w niemal kompletnym składzie Rady. Jedynie w głosowaniu dot. porozumienia z Gminą Koźminek zabrakło głosu Alicji Łuczak.

Radni podjęli też uchwałę ws. powierzenia Gminie Godziesze Wielkie zadania z zakresu dróg powiatowych (chodzi o ul. Ostrowską w Godzieszach Małych i, jak uzupełnił na początku sesji starosta K. Nosal, o przekazanie docelowo kwoty 150 tys. zł wsparcia, by wspólnie z gminą wykonać tę inwestycję).

Następnym tematem, którym zajęli się powiatowi radni, było przyjęcie stanowiska Rady ws. utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Podobny projekt uchwały został wpisany do porządku obrad dzisiejszej Rady Miasta Kalisza, o czym informowaliśmy jeszcze w styczniu. Stanowisko daje poparcie dla Rektora Akademii Kaliskiej, prof. Andrzeja Wojtyły w działaniach na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego oraz Uniwersytetu Kaliskiego. W dyskusji głos zabrała Alicja Łuczak. Radna w przesłanym wystąpieniu cieszy się z podejmowanych działań, wyrażając jednak swój sceptycyzm. „Obawiam się, że przekształcenie Akademii w Uniwersytet jest dość złożone. Akademia powstała na bazie PWSZ w 2020 r. i wiemy, jakie wymagania musiała spełniać i że nie było to łatwe zadanie. Jakie warunki trzeba spełnić teraz? Czy uczelnia ma warunki dydaktyczne, kadrę, możliwości odbywania praktyk? Co na to UAM – czy to oznacza dwa byty uniwersyteckie? Czy może to będzie rodzaj fuzji? Oto pytania, które nasuwają się i wymagają odpowiedzi. Naturalnie zagłosuję za, ale proszę o rozwianie moich wątpliwości” – przekazała A. Łuczak.

Odpowiadając na ten głos, przewodniczący J. A. Kysz podkreślił, że inicjatywa powstała w końcu ubiegłego miesiąca (tj. stycznia; choć pismo do Rady wpłynęło 14 stycznia br.). „Radni otrzymali dokument Rektora, widać po nim jakie cele jemu przyświecają i dlaczego ta inicjatywa jest wyrażona. Podzielam zdanie radnej [Alicji Łuczak] o potrzebie dalszej dyskusji, wielu wyjaśnień, rozmów. Myślę, że dobrą rzeczą będzie jeśli porozmawiamy z Rektorem lub jego przedstawicielem” – dodał przewodniczący Rady podkreślając, że będzie to trzeci temat do szerokiej dyskusji, gdy pandemia pozwoli na organizację takiego spotkania w większym gronie (poprzednie to edukacja i ochrona zdrowia). W dyskusję włączył się również Benedykt Owczarek (PSL), wiceprzewodniczący Rady, pochwalając kroki kaliskiej uczelni: „(…) od pięciu lat myślałem, co by tu zrobić, by uzdrowić sytuację w służbie zdrowia? I narodziła się taka iskierka pod kierownictwem pana profesora, która odmieni oblicze ziemi kaliskiej. Brakuje personelu, epidemia – to wszystko powoduje, że przygotowanie kadry medycznej, w tym lekarzy, jest niezbędne (…)”.

Stanowisko radni ze wszystkich opcji politycznych jednomyślnie poparli. Następnie pochylono się nad sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, które również znalazło uznanie wszystkich radnych.

Interpelacja, zapytania, wnioski…

Benedykt Owczarek zawnioskował o naprawę usterek chodnika na odcinku Krowica-Marchwacz. Z kolei Alicja Skrzybalska (PiS) poprosiła o poprawę w zakresie zimowego utrzymania dróg na odcinku Popów-Takomyśle. Zawnioskowała także o informacje dot. przystanku autobusowego w Stawie.

Krzysztof Dziedzic (PiS) ponowił swój wniosek z ubiegłego roku o wygospodarowanie godnej salki dla stałej pracy rady i radnych. Podkreślił, że obecne warunki są niewystarczające, a radni często czekają na korytarzu. Ponadto poprosił o informacje, na jakim etapie są prace związane z kolejką wąskotorową, budową kładki w Trojanowie, a także zawnioskował o przekazanie dofinansowania Gminie Opatówek na inwestycje dot. byłej drogi powiatowej Tłokinia Kościelna-Borów. Henryk Kurek (PiS) zabrał głos w sprawach transportu samochodowego, dziękując za poparcie uchwał podtrzymujących linie obsługiwane przez PKS oraz pisma dot. rolnictwa (które omówił na poprzednim posiedzeniu). Na końcu mówił o tym, że „rząd chce jak najlepiej” i odniósł się do sytuacji politycznej w kraju i zagranicą. Wypowiedź radnego Kurka była barwna, pełna podziękowań i charakterystycznych dla niego zwrotów.

Jan Adam Kłysz poprosił o informacje dot. ogrzewania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz remontów w zakresie instalacji energetycznej. Starosta Krzysztof Nosal odniósł się do tej kwestii, mówiąc o gwałtownym wzroście cen gazu, co przy nowej stawce groziłoby miesięczną płatnością w wysokości 50 tys. zł! Stąd decyzja, by maksymalnie ograniczyć ogrzewanie tak, aby „nic tam nie zamarzło”. Z kolei w pomieszczeniach, gdzie ulokowani są pracownicy, korzystają oni z ogrzewania elektrycznego. Rozważana jest przeprowadzka personelu do poradni psychologicznej, gdzie mogliby w dobrych warunkach dalej pracować. Podkreślił, że Muzeum nadal jest otwarte, zaś budynek ten należałoby poddać gruntownej termomodernizacji.

W punkcie poświęconym wnioskom i oświadczeniom radnych Małgorzata Banaś (PSL) poprosiła o przegląd dróg powiatowych. „Niestety w ostatnim czasie na drogach pojawiło się wiele ubytków. Pilnej naprawy wymagają drogi Wola Droszewska-Brzeziny oraz Brzeziny-Czempisz.” – napisała radna. Następnie przewodniczący J. A. Kłysz podziękował za włączenie się w finał WOŚP. Wracając do tematów drogowych starosta podkreślił zaś, że wydano rekordowo duże kwoty na zimowe utrzymanie dróg, a mimo to jest też dużo dziur i ubytków w drogach powiatowych.

Podsumowanie

Nieco ponad trzygodzinne posiedzenie nie było tak emocjonujące i dynamiczne, jak grudniowa sesja budżetowa. Wiele czasu poświęcone zostało oczekiwaniu na zabranie głosu w dyskusji, której w zdecydowanie większości punktów nie było. Są to niewątpliwie „uroki” zdalnych sesji. Kolejne posiedzenie Rady planowane jest na koniec marca 2022 r.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze