Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli ogłoszone

Władze miasta ogłosiły konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora: – co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub – pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289); w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego. Więcej informacji o konkursach można znaleźć na: https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/227zarz2021.pdf, a listę uwzględnionych placówek poniżej:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kaliszu, ul. Pułaskiego 52;
2. Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Kaliszu,
ul. Widok 98a;
3. Publiczne Przedszkole Nr 20 w Kaliszu, ul. Chełmska 6;
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Kaliszu, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8;
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu, ul. Św. Michała 1;
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5;
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu, ul. Serbinowska 22a;
8. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3;
9. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu, ul. Długosza 14;
10. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu,
ul. Sulisławicka 108-110;
11. Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99;
12. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu,
ul. Wodna 11-13;
13. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu, ul. 3 Maja 18;
14. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu,
ul. Kordeckiego 17a.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2021 r.:
-osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (I piętro, pokój 109) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata i e-mailem oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora … (podać nazwę i adres szkoły lub placówki);
-pocztą na adres: Urząd Miasta Kalisza Wydział Edukacji, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz;
-w postaci elektronicznej przy czym oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Kalisza. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pismem.
Źródło: BIP Kalisz

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze