Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Od 12 lutego do 12 marca 2024 r. w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1 (wejście od ul. Legionów) będzie odbywała się kwalifikacja wojskowa.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa Prezydent Miasta Kalisza za pomocą imiennych wezwań:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r. (tzw. rocznik podstawowy),
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowe niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
5. osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby te mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Plakaty z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego informujące o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zostały umieszczone na słupach ogłoszeniowych na terenie Kalisza.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Prezydent Miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA
Osoby:
– w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
– zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia Prezydentowi Miasta orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji o tym doręczeniu na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym Prezydenta Miasta do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, Prezydent Miasta wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W tej sprawie należy zgłosić się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A (pokój 404, IV piętro, poziom VI w windzie), tel. 62 765 44 36. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej, tj. od 12 lutego do 12 marca 2024 r. w sprawie zmiany terminu należy zgłosić się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu w godz. od 7:00 – 15:00, tel. 603-887-960.

W załączniku znajduje się ulotka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

źródło: um, fot.: archiwum

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze