baner_FBAnt
Baner AWS
baner_apka_2

Nowy budżet, transport publiczny i… Młodzieżowa Rada Powiatu?

Budżet na rok 2023 był głównym tematem ostatniej sesji powiatowych radnych w 2022 r. Oprócz tego podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. transportu publicznego oraz nowych wyróżnionych Medalem „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Powróciła także inicjatywa powołania młodzieżowej rady powiatu, ale… nie tylko jej. O szczegółach piszemy w kolejnej odsłonie Raportu z Rady Powiatu!

Szybki początek i porządki w budżecie

O sesji budżetowej pisaliśmy już na gorąco zaraz po zakończeniu obrad, a dziś zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z obrad. Porządek posiedzenia był bardzo obszerny, bowiem oprócz bieżących spraw, w planie tej sesji znalazło się przede wszystkim przyjęcie budżetu na rok 2023 oraz towarzysząca uchwała związana z nową Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF). Warto odnotować jednak szczegółowe okoliczności, które do tego doprowadziły. Zacznijmy jednak od początku.

Po otwarciu sesji, zrealizowano kilka formalnych punktów, których drobiazgowe omawianie pominę. Zatwierdzono porządek obrad ze zmianami i przystąpiono do jego realizacji. Cykl głosowań rozpoczęto od dwóch uchwał o charakterze organizacyjnym, dotyczyły one bowiem planów pracy dwóch komisji Rady Powiatu Kaliskiego. Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz żartował, że ma nadzieję, ze sesja skończy się do godz. 20:00 (warto tu dodać, że sesja rozpoczęła się o godz. 10:00), a chwilę później, po szybkim wyrecytowaniu wszelkich nazw głosowań, uchwał, dalej w humorystycznym tonie dodał, że „jak przy każdym głosowaniu któryś z Państwa radnych by się wstrzymał, to ja bym wziął oddech wtedy, łatwiej by mi było prowadzić”. Oba plany zostały przez radnych przyjęte 18 głosami za.

Podobnie stało się z uchwałą budżetową na rok 2022 i WPF na lata 2022-2030. Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatnio podejmowane zmiany tych uchwał w danym roku mają charakter porządkujący, stąd nie było pytań i oba dokumenty przyjęto 18 głosami za. Warto zwrócić uwagę, że na końcu roku 2022 budżet Powiatu Kaliskiego ukształtował się po stronie dochodowej w wysokości niemal 95 mln zł, po stronie wydatkowej w wysokości ponad 104,6 mln, a więc deficyt osiągnął kwotę nieco ponad 9,6 mln zł.

Transport publiczny oraz medale

Więcej dyskusji wywołał temat wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 r. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kaliski. Dyskusję rozpoczął sam przewodniczący J.A. Kłysz.

Dzisiaj na komisji infrastruktury długo dyskutowaliśmy nad projektem tej uchwały. Ma ona społeczny charakter w odniesieniu do osób, które muszą dojechać do pracy, do szkół, do lekarza czy szpitala” – mówił Kłysz, podkreślając, że dotychczasowy system transportowy ewaluuje, a powiat kaliski ma specyficzny układ jako powiat ziemski, podczas gdy mieszkańcy dojeżdżają do Kalisza, czyli na teren innego powiatu. Dodał, że dotychczasowe doświadczenia związane z tą zmianą transportu są dobre, a dzięki temu można było uzyskiwać zewnętrzne dofinansowania.

Następnie głos zabrał starosta Krzysztof Nosal, proponując zorganizowanie posiedzenia połączonych komisji Rady Powiatu, celem dyskusji o tematyce transportu publicznego, a w drugiej części – spotkanie z włodarzami gmin powiatu kaliskiego i prezydentem miasta Kalisza. Innych głosów w dyskusji nie było, a uchwałę podjęto jednomyślnie (18 głosów za).

Kolejne trzy uchwały dotyczyły przyznania Medali „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”, o czym sygnalizowaliśmy już na łamach naszego portalu. Każda z nich dotyczyła jednej z kandydatek, którą zgłoszono do najwyższego powiatowego odznaczenia. Pierwszą z nich była Janina Kubiak, wieloletnia Dyrektor oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce, która w minionym roku przeszła na emeryturę. Kolejną wyróżnioną została Jolanta Tomczyk, wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzbinie, która także udała się na zasłużoną emeryturę, a w poprzedniej kadencji również radna powiatowa z ramienia PSL. Ostatnia z nagrodzonych Medalem to Maria Krawiec, wójt gminy Lisków, która także wcześniej zasiadała w ławach radnych powiatowych, wybierana z list SLD. Przypominamy z tej okazji wywiad z Marią Krawiec, który w maju 2022 r. ukazał się na naszym portalu.

Wszystkie trzy nagrodzone panie odbiorą Medale podczas Święta Powiatu Kaliskiego, które zaplanowano na 25 lutego 2023 r. w gminie Blizanów. Przedyskutowane wcześniej uchwały okazały się formalnością, a wszystkie zostały podjęte jednomyślnie z poparciem wszystkich radnych (jedynie pierwsza z trzech uchwał została poparta 17 głosami – poza nieobecnymi na sesji, w tym głosowaniu głosu nie oddał również radny PiS Bogusław Szczepaniak). Jednocześnie przewodniczący J.A. Kłysz zapowiedział, że będą jeszcze dwa wyróżnienia, jednak nie o charakterze indywidualnym, a dla grup społecznych – stosowne głosowania nad tymi wyróżnionymi odbędą się na styczniowej sesji.

Budżet bez jednomyślności

Ostatnie dwa głosowania dotyczyły budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2030. Procedura przyjmowania WPF przebiegła dość sprawnie i bez przeszkód, po pozytywnym (choć niejednomyślnym) zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu, odczytano stosowną opinię RIO, omówiono i przegłosowano (jednomyślnie – 18 głosów za) autopoprawki Zarządu do WPF, a w końcu zarządzono głosowanie całej uchwały. 12 radnych było za (wszyscy obecni radni z koalicji PSL-SLD oraz radna Alicja Łuczak z PO), 6 radnych było przeciw (klub radnych PiS).

Również procedura budżetowa miała podobną formę jak WPF, jednak wiadomo było, że można się tu spodziewać większej dyskusji ze strony radnych. Dyskusja była symboliczna, bowiem jako jedyna głos zabrała Alicja Łuczak pytając, czy dobrze skalkulowano poziom inflacji w budżecie i WPF? W odpowiedzi przewodniczący J.A. Kłysz podkreślił, że jest to wynik konkretnych kalkulacji, do których stosowania zobowiązane są jednostki budżetowe. Co ciekawe, głosu w dyskusji nie zabrali radni opozycyjnego klubu PiS.

Największe zainteresowanie mieszkańców wzbudzają planowane inwestycje, czyli wydatki majątkowe. Ich łączna kwota w budżecie na rok 2023 przekracza 33 mln zł. Wśród nich dominują zadania drogowe oraz kontynuacja zadań z lat ubiegłych. Po stronie dochodów na ten moment w budżecie widnieje kwota niemal 89,5 mln zł, a po stronie wydatków – ponad 103,8 mln zł. Deficyt określono więc na kwotę 14,3 mln zł.

Głosowanie nad budżetem było kalką tego, które chwilę wcześniej odbyło się nad WPF, wobec czego budżet na 2023 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Kaliskiego. Słowa podziękowania skierował Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

Chciałem podziękować za uchwalenie tego budżetu, za głosowania. Nie należy się przywiązywać do tego budżetu, ponieważ jak zawsze będzie się wielokrotnie zmieniał w ciągu roku. Jest wiele niewiadomych zarówno po stronie dochodów i wydatków, mamy wysoki wskaźnik inflacji, od 1 stycznia wynagrodzenia wzrastają o 16%. Myślę, że na każdej sesji będziemy ten budżet zmieniać i dopasowywać, zarówno pod kątem przychodów i rozchodów, jest też wiele niewiadomych dotyczących cen energii elektrycznej, gazu, cen paliw, nie wiemy, jak zareagują nasi przedsiębiorcy na podwyżki. Niektóre poprawki do budżetu są dokładane na ostatnia chwilę, za co przepraszam, jednak w czasie tej dużej inflacji, szybkość naszego działania jest bardzo istotna. Dziękuję pani Skarbnik, Radnym za podjęte opinie. Dziękuję za uchwalenie budżetu” – mówił starosta Krzysztof Nosal.

Pensje, młodzieżowi radni, życzenia – czyli interpelacje i inne wystąpienia

Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Dziedzic, przewodniczący klubu radnych PiS. W swoim wystąpieniu odniósł się do wzrostu wynagrodzeń, o których mówił starosta, podkreślając, że pracownicy starostwa „są dobrze opłacani, choć oczywiście nie wiem, czy wszyscy”. Złożył serdeczne życzenia noworoczne, gratulując uchwalenia budżetu, a jednocześnie życzył, aby w kolejnych budżetach powiatowych dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące.

Po nim do mównicy podszedł wiceprzewodniczący Artur Szymczak (SLD), ripostując przedmówcy, że jeśli chodzi o wynagrodzenia to „nie jest tak cudownie”.

Panie Radny, mogę podać swoją jednostkę [Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – przyp. red.], gdzie 87 % będzie zarabiało najniższe wynagrodzenie w 2023 r.” – odpowiedział A. Szymczak, dziękując radnym za poparcie dla wszelkich uchwał i dodatkowych środków przekazywanych na rzecz PUP.

Życzenia złożyli jeszcze Dariusz Korczyński (PSL) oraz A. Łuczak, jednak zwłaszcza ten pierwszy prosił, by życzenia nie dzieliły na kluby czy grupy i w tym tonie zakończono wątek. Głos powrócił do przewodniczącego Jana Adama Kłysza, który wrócił do tematu powołania młodzieżowej rady w powiecie kaliskim.

Kilka lat temu dyskutowaliśmy o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatowej, której inicjatorem powstania wówczas był Przewodniczący Rady Mieczysław Łuczak. Wtedy nie było podstaw prawnych do jej stworzenia. W 2020 roku taka możliwość się pojawiła (…). Podejmuję ponownie inicjatywę powołania takiej Młodzieżowej Rady Powiatowej (…). Na 25-lecie powołania samorządu powiatowego taka Młodzieżowa Rada mogłaby powstać w Powiecie Kaliskim (…), aby włączyć naszą młodzież w budowanie samorządu i kreowanie przyszłych liderów samorządności” – podsumował J.A. Kłysz.

Przewodniczący RPK przypomniał, że zgodnie z wypracowaną tradycją w styczniu pojawi się także kalendarz posiedzeń Rady na 2023 r. W odpowiedzi na pomysł o powołaniu młodzieżowej rady powiatu, głos zabrał K. Dziedzic proponując utworzenie także powiatowej rady seniorów.

Na koniec głos zabrali starosta K. Nosal i J. A. Kłysz składając noworoczne życzenia dla obecnych na sesji i wszystkich mieszkańców powiatu. Szczególną uwagę powiatowi włodarze zwrócili na trudną sytuację gospodarczą w kraju, ale także na stan wojny za naszą wschodnią granicą, co mocno rzutuje na wspomniane warunki ekonomiczne.

Następna sesja Rady Powiatu Kaliskiego zaplanowana jest na 25 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji.

W trakcie tej sesji Rady Powiatu nieobecnych było trzech radnych: Sławomir Czapski (PSL), Paweł Kaleta (PiS) oraz Krzysztof Kubasik (PiS). W związku z obecnością 18 radnych obrady były prawomocne.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze