Projekt miejscowego planu dla obszaru Jabłkowskiego-Podgórze

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument będzie do wglądu do 16 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (Biuro Rewitalizacji, pok. 11) w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w zakładce Konsultacje społeczne. Poniżej znajdują się dokumenty, które zostały wyłożone do publicznego wglądu:

  • Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, część tekstowa – pobierz
  • Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, część graficzna – pobierz
  • Wizualizacje Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – pobierz
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu – pobierz
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu, część graficzna – pobierz

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się 9 czerwca (środa) o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim, ul. Podgórze 2-4. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, odbędzie się ono także przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (hybrydowo). Aby wziąć udział w dyskusji publicznej należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu do 7 czerwca (poniedziałek) drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. Podczas dyskusji będzie można zgłosić uwagi do protokołu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu rewitalizacji, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do prezydenta Miasta Kalisza (adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca.

Miejscowy plan rewitalizacji podlega wyłożeniu na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 37n ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm. ), art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/67/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. 

Władze miasta zachęcają do wypełnienia ANKIETY dotyczącej Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze