reklama-SWWS
baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM

Sesja w cieniu wojny na Ukrainie, czyli raport z Rady Powiatu

W miniony piątek już drugi raz w lutym obradowali radni powiatowi. Była to kolejna sesja w formie zdalnej, ale tym razem odbyła się ona głównie w cieniu rozpoczętej 24 lutego br. inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie tematy tym razem podejmowali radni z powiatu? Zapraszamy do lektury trzeciego Raportu z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu pojawiło się 20 z 21 radnych (nieobecny był jedynie radny Bogusław Szczepaniak z PiS).

Sesja w cieniu wojny

Podobnie jak sesja 2 lutego, również to posiedzenie odbyło się zdalnie. Wydaje się, że jednak to ostatnie spotkanie powiatowych radnych w takim trybie, bowiem już od 1 marca zapowiadane jest zniesienie znaczącej części obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Na horyzoncie czeka jednak inne zagrożenie – wojna w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. I od tego wydarzenia rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Jan Adam Kłysz (PSL), po uporaniu się z sesyjnymi formalnościami. Skierował on na początku sesji w dniu 25 lutego br. słowa wsparcia dla Ukrainy i jej mieszkańców, o czym informowaliśmy już na naszym portalu. Warto podkreślić, że była to nieformalna „odezwa”, która nie przybrała formy żadnego apelu czy stanowiska przyjętego przez Radę.

Najpierw drogi…

Blok głosowań rozpoczęto przekazując Gminie Opatówek ponad 240 tys. zł na przebudowę drogi Tłokinia Kościelna-Borów. Następnie powierzono trzem gmino realizację zadań powiatowych, także w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację w wysokości 155 tys. zł na odtworzenie chodnika przy ul. Ostrowskiej w Godzieszach Małych, w pasie drogi powiatowej. Z kolei Gmina i Miasto Stawiszyn przejęło zadanie w zakresie drogi powiatowej Wyrów-Złotniki Małe Kolonia i wykona dokumentację budowlanej tej inwestycji, uzyska wszelkie pozwolenia i wykona roboty budowlane Analogiczną uchwałę podjęto wobec gminy Żelazków – tam z kolei w takim samym zakresie gmina przejmie drogę od Złotnik Wielkich do granic gminy (chodzi o drogę powiatową nr 4587 P). Wszystkie uchwały zostały przedyskutowane na posiedzeniach właściwych komisji, zostały one jednomyślnie poparte przez wszystkich 20 radnych obecnych na sesji.

Później zabytki, przeciwdziałanie przemocy…

Kolejny punkt obrad dotyczył podziału dotacji na zabytki, znajdujące się na terenie powiatu kaliskiego. Kwotę 27 tys. zł podzielono na 5 podmiotów. Dwie z tych dotacji trafi do dwóch blizanowskich parafii: w Lipe (na konserwację jednego z obrazów) i Blizanowie (na montaż instalacji sygnalizacji pożaru). Parafia w Brzezinach otrzyma 8 tys. zł na trzy nowe drzwi w kościele filialnym w Przystajni Kolonii. Remontu tynków zewnętrznych dokona parafia w Goliszewie (dotacja w wys. 5 tys. zł), a gmina Lisków przeprowadzi inwestycję polegają na wymianie rynien i rur spustowych oraz kolców w ramach bieżącej konserwacji obiektu dawnej szkoły Rolniczo-Hodowlanej oraz Gimnazjum w Liskowie (dotacja w wys. 5 tys. zł). Także tę decyzję powiatowi radni podjęli 20 głosami „za”.

Przyjęto, również jednomyślnie, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022 -2024. W liczącym 30 stron dokumencie na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2020 znacząco wzrosła liczba osób stosujących przemoc na terenie powiatu kaliskiego (135 osób), jednakże w minionym roku liczba ta spadła do 96 osób. Przed wybuchem pandemii w roku 2019 odnotowano 99 osób. Wzrosła jednak liczba zarejestrowanych „niebieskich kart”. W roku 2021 było ich 97, a rok wcześniej – 94, zaś w roku 2019 – 86. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się m.in. na stronie esesja. Należy mieć nadzieję, że liczba ta jednak będzie sukcesywnie spadać, w czym pomogą specjaliści, służby czy pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kaliskiego.

Na końcu budżet, informacja sanitarna i sprawozdanie policji

Radni powiatowi pochylili się również nad zmianami w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Najważniejsze i największe zmiany dotyczyły przyjętych wcześniej uchwał, m.in. dot. dróg powiatowych, ale również zmiany wysokości Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół nr 1 w Liskowie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, w związku ze wzrostem podstawy ustalania odpisu. Ponadto prawie 29 tys. zł przeznaczono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży dla ZS nr 1 w Liskowie. Obie uchwały zostały jednomyślnie przyjęte przez 20 obecnych na sesji radnych.

Po tym głosowaniu salę opuścił starosta Krzysztof Nosal (PSL), zaś przewodniczący J. A. Kłysz wyjaśnił to naradą kryzysową w kaliskim ratuszu w związku z sytuacją wojny na Ukrainie oraz ewentualnej pomocy uchodźcom. W obradach od tej chwili uczestniczyło 19 radnych.

Kolejny punkt obrad dotyczył przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2021. Jako wprowadzenie do tego punkt przewodniczący J. A. Kłysz przypomniał, że to już druga taka informacja przyjmowana w czasie pandemii. „Jest to trudny stan dla Polski i całego świata, który zaskoczył nas wszystkich. Ważne, byśmy świadomie przyjmowali tę informację oraz podejmowali wszelkie działania, by zapobiegać tej epidemii” – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, podkreślając, że wciąż trwa stan zagrożenia, choć jest mniej dotkliwe dla nas, liczba zakażonych jest duża, choć chorobę przechodzimy łagodniej, co jest, w jego ocenie, skutkiem szczepień.

Odnosząc się do tego punktu radna Alicja Łuczak (PO) podkreśliła w swoim wystąpieniu, że choć zeszły rok upłynął pod znakiem pandemii, to był również wyjątkowo niekorzystny dla rolników i hodowców drobiu. „Ptasia grypa zdziesiątkowała zakłady, a właściciele cierpieli i zamykali swoje produkcje. To sprawozdanie odzwierciedla tragiczną sytuację. Mam tylko nadzieję, że decyzje będą podejmowane w lepszy i szybszy sposób, by ominąć szkód w gospodarce (…)” – podsumowała A. Łuczak, dziękując również przewodniczącemu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu, Mieczysławowi Robertowi Łuczakowi (z którym rozmawialiśmy na temat sytuacji rolników na łamach naszego portalu) za monitorowanie sytuacji oraz wsparcie dla rolników i hodowców. Informację przyjęto jednomyślnie 19 głosami.

Radni przyjęli Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2021. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się na portalu esesja. Policjanci zaprezentowali w nim statystyki ze swojej pracy. Przy wprowadzeniu do tego punktu przewodniczący J. A. Kłysz wspomniał o skandalicznej sytuacji i marszu z dnia 11 listopada, który rozegrał się w Kaliszu i życzył, by więcej do takiej sytuacji już nie doszło. Głos zabrał również radny Henryk Kurek (PiS) dziękując komendantowi za jego pracę. Po jego wystąpieniu zarządzono głosowanie: 18 radnych głosów przy głosie wstrzymującym radnej Alicji Łuczak.

Głosy radnych, czyli przegląd dróg, Polski Ład czy sytuacja rzemieślników

To właśnie radna A. Łuczak zabrała jako pierwsza głos w punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych, prosząc o przegląd dróg powiatowych po kapryśnej zimie, zwłaszcza w gminie Żelazków. Następnie odczytano wystąpienie radnego Krzysztofa Dziedzica (PiS), w którym najpierw podziękował za apel o pokój w Europie i solidarność z Ukrainą. W dalszej części poruszył dwie sprawy: po pierwsze poprosił o usunięcie porzuconego samochodu na parkingu/punkcie przesiadkowym w Trojanowie; po drugie radny poprosił o informację, jakie wnioski zostały zgłoszone w ramach programu Polski Ład na inwestycje strategiczne.

W punkcie obrad dot. wniosków i interpelacje radnych głos ponownie zabrała Alicja Łuczak, która przedstawiła wystąpienie w imieniu kaliskiej Izby Rzemieślniczej i Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu ws. sytuacji rzemiosła i problemów tej grupy społecznej. Pierwsza sprawa dotyczyła zmiany zasad refundacji kosztów kształcenia, radna od razu podkreśliła, że jest to prośba do parlamentarzystów, którą przekazuje na forum rady. Drugi wniosek był związany z uproszczeniem i ujednoliceniem wniosków o zakończeniu kształcenia, co również wiąże się z kwestią refundacji kosztów kształcenia. Tę część wystąpienia radna skierowała do wójtów, burmistrzów powiatu kaliskiego. Jako trzeci postulat Alicja Łuczak zaprosiła przedsiębiorców do przystąpienia do Izby i Cechu. Podsumowała swoje wystąpienie by przekazać te postulaty właściwym osobom i instytucjom. Na koniec podziękowała strażakom z powiatu kaliskiego za ofiarną pracę, zwłaszcza w czasie ostatniego orkanu.

Przewodniczący Rady, Jan Adam Kłysz przekazał też informację, że podjął starania, na rzecz opracowania historii starostwa powiatowego w Kaliszu, aby móc się pochwalić tą historią. Podkreślił, że „dzisiaj nie ma takiego kompleksowego opracowania i to źle, że nie mamy takiego opracowania, które świadczyłoby o naszej tożsamości.

Radny Krzysztof Kubasik (PiS) dołączył się, poprzez komunikację zdalną, do podziękowań za pracę strażaków po ostatnich wichurach.

W trakcie obrad, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego, nie wskazano odpowiedzi na interpelacje, zgłoszone na poprzedniej sesji. Zostały one jednak złożone przez przewodniczącego w formie pisemnej.

Podsumowanie

Trudno się dziwić, że piątkowa sesja nie wzbudziła wielkich emocji. Niemal półtora godzinna sesja minęła w cieniu inwazji Rosji na Ukrainę, a porządek obrad zajmowały głównie tematy niebudzące kontrowersji. Następna sesja, zgodnie z poprzednią zapowiedzią, odbędzie się zapewne pod koniec marca.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze