Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Skarbnik odpowiada na pytania internautów

W grudniu redakcja Latarnika Kaliskiego zorganizowała debatę na temat zadłużenia Miasta Kalisza. W debacie wzięła udział m.in. Pani Skarbnik Miasta Aneta Ochocka, której internauci w trakcie dyskusji zadali konkretne pytania. W poniższym tekście prezentujemy odpowiedzi, które nadesłała nam Pani Skarbnik.

Pytanie internauty nr 1: O ile spadły koszty utrzymania tzw. „Domu Sąsiedzkiego” na Podgórzu, podczas jego zamknięcia na czas lockdownu?

Odpowiedź Pani Skarbnik Anety Ochockiej: Z informacji pozyskanej przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza wynika, że koszty utrzymania Domu Sąsiedzkiego w ramach udzielonej dotacji z budżetu Miasta Kalisza rozliczane są w systemie rocznym. Umowa na realizację przedmiotowego zadania publicznego obejmowała okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r. W okresie tym działalność Domu Sąsiedzkiego w przeważającej części odbywała się w warunkach panującej pandemii SARS-CoV-2. Należy zaznaczyć, że Dom Sąsiedzki przez cały czas w różnych formach funkcjonował do 31 grudnia 2021r.

Od czasu podpisania umowy Dom Sąsiedzki funkcjonował w zakresie następującym:

Rok 2020:

– od dnia 12 marca do dnia 9 czerwca 2020r. działalność odbywała się w trybie pracy zdalnej, pracy on-line, dyżurów stacjonarnych oraz działań interwencyjnych – zakupów dla sąsiadów na kwarantannie, czy spacerów z psami sąsiadów-seniorów,

– od dnia 9 czerwca do dnia 6 listopada 2020r. Dom Sąsiedzki funkcjonował zgodnie z planem, jednak w znacząco ograniczonych grupach uczestników oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (według ogólnokrajowych wytycznych oraz zasad ustalonych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu),

– od dnia 6 listopada do dnia 31 grudnia 2020r. Dom Sąsiedzki prowadził działalność w trybie pracy zdalnej, pracy on-line, dyżurów stacjonarnych oraz działań interwencyjnych – zakupów dla sąsiadów na kwarantannie, czy spacerów z psami sąsiadów-seniorów.

Rok 2021:

–  od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2021 r. i od dnia 20 marca do dnia 4 maja 2021 r. również Dom Sąsiedzki funkcjonował hybrydowo – na zasadzie pracy zdalnej, pracy w terenie, dyżurów stacjonarnych i wydarzeń stacjonarnych dla ograniczonych grup odbiorców, według zasad ustalonych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu.

Od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. działalność prowadzona była w ograniczonych grupach uczestników, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, według ogólnokrajowych wytycznych oraz zasad ustalonych w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu.

Według ostatnio obowiązujących zasad bezpieczeństwa w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego mogło przebywać: maksymalnie 7 osób bez certyfikatu szczepienia, natomiast osoby z certyfikatem szczepienia mogły przebywać w Domu Sąsiedzkim bez limitu, po okazaniu certyfikatu przy wejściu.

Ponadto w odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu poszczególnych dni, w których Dom Sąsiedzki pozostawał zamknięty, na koszty utrzymania, wyjaśniam, że:

– koszty stałe utrzymania lokalu oraz wynagrodzeń z tytułu umów o pracę koordynatorek nie uległy zmianie,

– charakter działań uległ zmianie, np. zamiast działań stacjonarnych prowadzono działania on-line, natomiast koszty ich realizacji nie uległy zmianie, ponieważ rozliczane są w ujęciu rocznym,

– dostosowanie przestrzeni do wymogów epidemiologicznych wygenerowało dodatkowy koszt, który nie był uwzględniony na etapie ogłaszania konkursu na zadanie publiczne przez Miasto Kalisz.

Pytanie internauty nr 2: Jaki jest wpływ do budżetu miasta ze względu na wydawanie pozwoleń na markety oraz na jakiej zasadzie jest uzyskany grunt, dzierżawy czy sprzedaży?

Odpowiedź Pani Skarbnik Anety Ochockiej:  W przypadku zadanego pytania proszę o doprecyzowanie przez internauta pytania poprzez określenie jakie „markety” ma Pan na myśli i jakiego rodzaju wpływy do budżetu Pana interesują?

Pytanie internauty nr 3: Mam pytanie odnośnie darmowej komunikacji miejskiej, czy pieniądze przeznaczone na „darmową komunikację” pochodzą z jakichś dotacji zewnętrznych? Czy są to pieniądze zabrane od mieszkańców?

Odpowiedź Pani Skarbnik Anety Ochockiej: Nie ma możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych na finansowanie przewozów w komunikacji miejskiej.

Środki na pokrycie darmowych przejazdów będą pochodzić z budżetu Miasta Kalisza i dotacji celowych z gmin, z którymi Miasto Kalisz będzie miało podpisane porozumienia międzygminne w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla naszych mieszkańców, Miasto przeprowadzi szeroką analizę mającą na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta Kalisza na zwiększenie wydatków na wzrost rekompensaty usług przewozowych dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.

Z uwagi na brak woli Prezydenta Miasta Kalisza do zwiększania zadłużenia Miasta i możliwości prawnych do zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące, będziemy wspólnie z radnymi Miasta Kalisza rozpatrywać inne rozwiązania, polegające na realizacji tego nadrzędnego celu poprzez:

– zwiększenie dochodów Miasta poprzez pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta,

– zmniejszenie innych wydatków bieżących.

Na podjęcie ostatecznej decyzji będzie miała niewątpliwie wpływ sytuacja ekonomiczna w naszym kraju.

Pytanie internauty nr 4: Dlaczego miasto finansuje kwotą ok. 2 tys. (jednorazowo) tzw. „spacery po Kaliszu” prowadzone przez przedstawicielkę wrocławskiej gminy wyznaniowej?

Odpowiedź Pani Skarbnik Anety Ochockiej: Z informacji pozyskanej z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Kaliszu wynika, że organizatorem zadania pn. „Spacery po Kaliszu” jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, które w ramach otwartego konkursu otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 2.000 zł.

Każdego roku Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty realizujące zadania publiczne otrzymują wsparcie finansowe w formie dotacji celowej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 635/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert. Decyzję o wyborze ofert oraz wysokości przyznanej dotacji podjął Prezydent Miasta Kalisza po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Pytanie internauty nr 5: W jaki sposób rosło zadłużenie spółek podległych miastu w latach 1999-2021 lub w okresie, kiedy dostępne są dane?

Odpowiedź Pani Skarbnik Anety Ochockiej: Na podstawie informacji pozyskanej z Wydziału Gospodarowania Mieniem przedkładam stan zadłużenia poszczególnych spółek Urzędu Miasta Kalisza w latach 2016 – 2020:


*W dniu 30.10.2017 r. podjęto uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. o połączeniu spółki KLA (spółka przejmująca) ze spółką Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o. o., jako spółkę przejmowaną, na skutek czego spółka KLA przejęła m. in. zobowiązania spółki przejmowanej.

Dane bilansowe za mijający rok obrotowy 2021 prowadzonej działalności spółek uzyskamy po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Za: Skarbnik Miasta Kalisza Aneta Ochocka, pytania zamieszczone na transmisji live dostępnej pod LINKIEM

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze