Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Spółdzielnia socjalna – Miasto Kalisz szuka partnera

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do złożenia propozycji utworzenia w partnerstwie z Miastem Kalisz spółdzielni socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych.

Komórka organizacyjna prowadząca zadanie: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza – Biuro Rewitalizacji.

Komunikat kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietna 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz do kościelnych osób prawnych.

Potencjalny partner winien wykazać się odpowiednim zapleczem administracyjno-lokalowym (tzn. musi posiadać odpowiednie pomieszczenia do funkcjonowania spółdzielni oraz wykwalifikowane osoby do obsługi administracyjno-kadrowo-finansowej spółdzielni). Mile widziane również doświadczenie w pracy z osobami, o których mowa w art.4 ust.1. Ustawy lub doświadczenie w świadczeniu usług utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni.

Miasto Kalisz ze swej strony zapewni odpowiedni wkład finansowy do utworzenia spółdzielni socjalnej.

Miasto Kalisz zamierza powierzyć utworzonej spółdzielni socjalnej realizację zamówień w zakresie:

  • utrzymanie czystości i porządku na wybranych terenach Miasta Kalisza,
  • utrzymanie czystości i porządku w wybranych budynkach lub lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza,
  • utrzymanie zieleni na wybranych terenach Miasta Kalisza.

(w szczególności dotyczy terenów, budynków i lokali położonych na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza).

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Miasta Kalisz a wybranym partnerem.

Miasto Kalisz zamierza wspólnie z wyłonionym partnerem ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy.

Wszelkie propozycje dotyczące partnerstwa wraz z informacjami o posiadanym zapleczu administracyjno-lokalowym, posiadanym doświadczeniu w zakresie prowadzonej działalności statutowej, propozycjach działania spółdzielni socjalnej należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem podmiotu składającego propozycję utworzenia partnerstwa, opatrzonej napisem: Oznaczenie sprawy: WRM.BR.021.1.2022 oraz dopiskiem: „Poszukiwanie partnera do utworzenia spółdzielni socjalnej w partnerstwie z Miastem Kalisz” do dnia 11.03.2022 do godziny 15.30 – osobiście lub pocztą – na adres: Urząd Miasta Kalisza – Wydział Rozwoju Miasta – Biuro Rewitalizacji, Główny Rynek 20, pok. 11 na parterze. 

W przypadku złożenia oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. Propozycje złożone po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Izabela Grześkiewicz, Kierownik Biura Rewitalizacji pod numerem (62) 765-43-68 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze