Zarząd Województwa Wielkopolskiego – absolutorium i wotum zaufania

„Zapowiadany jako budżet dobrej nadziei udało się zrealizować w sposób dający powód do satysfakcji” – powiedział Marek Woźniak podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku, która odbyła się 30 maja 2022 roku. Radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2021 roku. „Za” było 24 radnych, 8 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Działaliśmy w warunkach znacznej destabilizacji i jest dużym sukcesem, że udało się nam zrealizować zaplanowane inwestycje. W warunkach pandemicznych było to dużym wyzwaniem – podkreślił Marszałek Woźniak, zwracając również uwagę na stały wzrost kosztów.  

Dochody województwa w 2021 r. wyniosły 1 mld 932,6 mln zł, a główny udział w ich strukturze stanowiły wpływy z tytułu podatku dochodowego CIT i PIT (60,6 proc.). Wydatki z kolei wyniosły 1 mld 757,4 mln zł, z czego 707,9 mln zł (tj. 40,3 proc.) stanowiły wydatki majątkowe. Warto zauważyć, że to trzeci rok budżetowy z rzędu, gdzie wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ponad 40 proc.  Co istotne, budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 175,2 mln zł. Nadwyżka ta jest efektem prowadzonej od lat odpowiedzialnej polityki finansowej. 

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone głównie na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia (292,1 mln zł), m.in. na budowę nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski oraz na drogi publiczne (200 mln zł). Wśród innych inwestycji warto wymienić te dotyczące przewozów kolejowych (89,1 mln zł), w tym związane z  zakupem 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

W ramach wydatków bieżących, najwięcej środków przekazano na dotacje celowe dla spółek kolejowych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (220 mln zł), a także na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (122,2 mln zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg i mostów (121,4 mln zł).   

„Głównym celem prowadzonej polityki finansowej było utrzymanie nadwyżki operacyjnej i zachowanie płynności finansowej. Dzięki kontroli wydatków bieżących (w celu sprawnego i elastycznego zarządzania tymi wydatkami utworzono w budżecie rezerwy celowe), a także wyższym od prognoz wpływom z CIT, wypracowano wysoką nadwyżkę operacyjną w wysokości 592 mln zł. Nadwyżka ta, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wpływa nie tylko na płynność bieżącą Województwa, ale także na możliwości w zakresie finansowania inwestycji czy spłaty zobowiązań. Dzięki nadwyżce nie było potrzeby uruchamiania środków zwrotnych pochodzących z kredytu oraz z emisji obligacji” – podkreśla Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa. 

W ubiegłym roku Województwo zmniejszyło swoje zadłużenie m.in. dokonując dodatkowej spłaty, przed przypadającym w umowie terminem, transzy pożyczki z BGK w wysokości 20 mln zł. Zadłużenie Województwa na koniec 2021 roku wyniosło 364,7 mln zł i stanowiło 18,7 proc.  dochodów ogółem. W latach 2020-2021 zadłużenie zmniejszyło się łącznie o 76,8 mln zł. Odpowiednie zarządzanie długiem jest istotne, biorąc pod uwagę obecny trend w kształtowaniu się stóp procentowych. Niższe zadłużenie pozwoli uniknąć wysokich kosztów jego obsługi.  

Podsumowując, sytuacja budżetowa Województwa Wielkopolskiego na koniec 2021 roku była dobra. Taką ocenę można sformułować na podstawie analizy kluczowych wskaźników określających potencjał finansowy JST, jak również została ona potwierdzona w raporcie przygotowanym przez niezależną instytucję Agencję Fitch Ratings. Dzięki prowadzonej polityce finansowej, Województwo posiada zdolność do realizacji inwestycji z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym do zaciągania i spłaty zobowiązań związanych z realizacją tych inwestycji. 

Budżet województwa za rok 2021 uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zarówno w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, jak i w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok, a ponadto z badania niezależnego biegłego rewidenta, wynika że sprawozdanie finansowe Województwa za 2021 rok przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej województwa

Podczas poniedziałkowej sesji odbyła się również debata nad raportem o ostanie województwa. Radni udzieli w tym kontekście wotum zaufania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

Przygotowanie raportu o stanie województwa wynika z przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w tym okresie, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Wśród najważniejszych danych, które charakteryzują nasze województwo należy wyróżnić fakt, że mamy najniższe bezrobocie w kraju, na poziomie 3,1 procent. Z kolei Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca Wielkopolski wynosi 64,7 tys. zł, co daje trzeci wynik w kraju. Natomiast PKB Wielkopolski w skali kraju osiągnął rekordową wartość 10 procent. Wśród negatywnych tendencji trzeba zauważyć starzenie się społeczeństwa. 

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że „Wielkopolska rozwija się równomiernie. Staramy się nie dyskryminować żadnego miejsca czy subregionu”. W opinii szefa regionu najbardziej niepokojący jest najniższy wskaźnik dostępności pielęgniarek i lekarzy na 10 tys. mieszkańców. 

źródło: umww

Podobał Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Share on facebook
Share on twitter
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

WESPRZYJ NAS!

Każda latarnia potrzebuje mocy, aby oświetlać to, co ukryte. Dołącz do Klubu Mocodawców Latarnika Kaliskiego i wspieraj naszą działalność!

Kliknij w odpowiednią “cegiełkę” i sprawdź, jakie benefity dla Ciebie przygotowaliśmy!

Zobacz także

Pierwsze spotkanie zespołu ds. Strategii AKO

5 lipca 2022

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw „Strategii...

czytaj więcej»

Znamy wyniki egzaminu 8-klasisty!

5 lipca 2022

Znamy już wyniki egzaminów ósmoklasisty. Rezultaty osiągnięte przez kaliskich uczniów...

czytaj więcej»

Modernizacja kamienicy przy ul. Św. Stanisława

5 lipca 2022

Elewacja kamienicy została wyremontowana z udziałem tegorocznych dotacji celowych na...

czytaj więcej»

Odjazdowi bibliotekarze i czytelnicy w Russowie

5 lipca 2022

Odjazdowy Bibliotekarz wyruszył z Kalisza już po raz 10! Lokalną...

czytaj więcej»

Wyłączone przystanki w Tłokini

5 lipca 2022

Wydział Spraw Obywatleskich Urzędu Miasta Kalisza informuję, że ze względu...

czytaj więcej»

Sukces dziewcząt z Zakrzyna w turnieju Ogólnopolskim

5 lipca 2022

Dziewczyny z maleńkiej miejscowości w naszym powiecie, a konkretnie z...

czytaj więcej»