Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Zgoda w Radzie Miasta, przyjęto uchwałę potępiającą spalenie Statutu Kaliskiego [RAPORT Z RADY MIASTA]

Dzisiejsza sesja Rady Miasta cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, które przybyły na posiedzenie Rady przede wszystkim ze względu na uchwałę potępiającą wiec Jabłonowskiego zorganizowany 11 listopada w Kaliszu.

Sesja rozpoczęta została od przemówienia przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Tadeusza Skarżyńskiego, który podziękował przedstawicielom wszystkich opcji za to, że podczas wspólnego spotkania udało się uchwalić tekst jednolitego apelu wyrażającego odcięcie się od wydarzeń z 11 listopada w Kaliszu. Oznaczało to, że ustalono wspólny tekst projektu, a przedstawiciele poszczególnych ugrupowań zrezygnowali ze swoich wersji uchwał przedstawionych kilka dni wcześniej. Konsekwencją tej decyzji było także zdjęcie z porządku obrad projektu wniesionego przez Platformę Obywatelską pn. „#KaliszBezNienawiści”.

Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza

Po uchwaleniu jednogłośnie projektów uchwał (o czym szerzej niżej), doszło do przegłosowania uchwały dot. potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego, której treść brzmi następująco:

„Jako Rada Miasta Kalisza stanowczo potępiamy incydent spalenia repliki Statutu Kaliskiego, który miał miejsce 11 listopada 2021r. w
Kaliszu podczas zgromadzenia prowokacyjnej grupy skandującej ekstremalne, pełne nienawiści hasła. Kategorycznie sprzeciwiamy się antysemickim i wszystkim innym nienawistnym wypowiedziom wygłaszanym podczas ww. zgromadzenia zorganizowanego przez osoby spoza Kalisza.

Jako Rada Miasta Kalisza uznajemy Statut Kaliski, dokument wydany przez kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego, za ważny element naszego kulturowego i historycznego dziedzictwa. 

Jako Rada Miasta Kalisza stanowczo potępiamy wszelkie działania, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi prawami człowieka i burzą
wizerunek Kalisza jako miasta tolerancyjnego. Jednocześnie sprzeciwiamy się wulgaryzacji życia publicznego i potępiamy stosowanie języka nienawiści w relacjach z innymi ludźmi, niezależnie od charakteru sporu.

Jako wspólnota samorządowa chcemy budować przyszłość Kalisza na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli”.

Pod projektem uchwały podpisali się przedstawiciele prezydium Rady i wszystkich klubów radnych: Tadeusz Skarżyński, Eskan Darwich, Mirosław Gabrysiak, Kamila Majewska, Dariusz Grodziński, Artur Kijewski, Barbara Oliwiecka, Zbigniew Włodarek.

Jednocześnie Tadeusz Skarżyński poinformował, że podczas posiedzenia konwentu ustalono, że stworzona zostanie w przyszłości kolejna wspólna uchwała, której celem ma być apel do władz państwowych o przyjrzenie się działalności różnych ekstremalnych grup działających w naszym kraju, aby nie powtórzyła się sytuacja z Kalisza – ani w naszym mieście, ani w innych miastach. 

 

Bez dyskusji i jednogłośnie (podczas sesji nieobecna była radna Polski2050 Barbara Oliwiecka) podjęto uchwały w sprawie:

 1. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024,
 3. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
 4. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
 5. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów (uchwała mówi o przyjęciu do Kalisza 2 osób (matka i syn) pochodzących z Kazachstanu);
 6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”,
 7. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”,
 8. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
 9. stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
 10. miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu

Głos w tej sprawie zabrała Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji, która wskazała na to, że wspomniany w porządku obrad i przegłosowywany dziś plan jest pierwszym planem rewitalizacji w Polsce. „Mam nadzieję, że plan przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców ulic objętych miejscowym planem rewitalizacji” – mówiła Izabela Grześkiewicz.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza (zmiana dotyczy dodania posiadania przez MRM inicjatywy uchwałodawczej, prawa do udziału w opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży oraz monitorowanie ich realizacji, a także zwrotów kosztów przejazdu – zmiany są związane z nowelizacją przepisów dot. młodzieżowych rad gmin),
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów

  (zmiana posiada następujące uzasadnienie: „Po 15 latach funkcjonowania stypendium, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne, należy dokonać zmian w obowiązującym regulaminie.

  W szczególności dotyczą one podwyższenia progów średnich ocen w grupie uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, które po ostatnich zmianach stanowią 45 procent wszystkich stypendiów.

  Od początku przyznawania stypendium nie była zmieniana wysokość kwoty stypendium. Dysponując jednak określonym budżetem, zmiana ta nie byłaby możliwa, gdyby stypendium było przyznawane tak jak dotychczas tj. dwukrotnie w ciągu roku, dlatego też stypendium będzie przyznawane raz w roku w podwyższonej kwocie.

  Dodatkowo będzie zmieniony okres, z którego jest liczony dochód – nie z jednego miesiąca, jak dotychczas, a z pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, na co też zwracali uwagę wnioskodawcy, którzy twierdzili, że dochód liczony za jeden miesiąc nie odzwierciedla stanu faktycznego statusu materialnego wnioskodawcy (zwłaszcza przy jednorazowych premiach).

  Pozostałe zmiany doprecyzowują zapisy regulaminu do zaproponowanych zmian”),

 3. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
 4. przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
 5. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła,
 6. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
 8. ustalenia zasięgu nazwy ulicy – Gen. Józefa Hallera,
 9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (radna Kamila Majewska wstrzymała się),
 10. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana … na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu („przedmiotem skargi jest postępowanie dyrektora placówki niezgodne z przepisami prawa w zakresie niewydania dokumentów skarżącemu oraz niewłaściwego zarządzania majątkiem szkoły”).

Po przegłosowaniu uchwały potępiającej wydarzenia z 11 listopada przewodniczący Rady ogłosił 30 minut przerwy (która tradycyjnie trwała trochę dłużej niż 30 minut). Po przerwie na obrady nie wróciło dwóch radnych PO: Radosław Kołaciński oraz Marcin Małecki.

Podczas punktu interpelacji głos zabrała radna Kamila Majewska, która zaapelowała o stworzenie w Kaliszu cmentarza dla zwierząt.

Radny Sławomir Chrzanowski zgłosił interpelację w sprawie zeroemisyjnego transportu, wspomniał o tym, że samorządy będą mogły otrzymać 90% dofinansowania do zakupu autobusów wodorowych i 50% dofinansowania na budowę stacji wodorowej w Kaliszu. Zapytał, czy miasto Kalisz aplikuje o środki

 

Artur Kijewski zapytał, jak wygląda sprawa z obiektami geotermalnymi. Powiedział, że pojawiają się środki na możliwość wykonywania próbnych odwiertów, dlatego zapytał, czy miasto o te środki aplikuje.

Jako kolejna głos zabrała, w ramach punktu obywatelskiego, Grażyna Błasik, przedstawicielka Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP. Mówiła, że zawsze protestowali przeciwko „faszystom” w Kaliszu. Zdaniem przemawiającej policja powinna rozwiązać zgromadzenie, ponieważ „siły najeźdźców były dużo mniejsze niż zgromadzone oddziały policji”. Usprawiedliwiała także nieobecność KOD-u i Obywateli RP podczas wiecu Jabłonowskiego:

 

„Gdybyśmy chociaż pomyśleli, że reakcją władz byłoby <Polacy, nic się nie stało>, stalibyśmy tam murem” – mówiła Grażyna Błasik. 

 

Grażyna Błasik

Jej zdaniem prezydent mógł zakazać zgromadzenia. Grażyna Błasik zacytowała także fragmenty wpisu fanpage’a Prawa Strona Kalisza, w którym pojawiały się informacje o tym, że zorganizowane zostanie wiec Jabłonowskiego. Ponadto zarzuciła autorom wpisu, że bezprawnie wykorzystano zdjęcie Hili Marcinkowskiej.

Grażyna Błasik zarzucała także prezydentowi miasta, że nie podziękował organizatorom wiecu „Kalisz wolny od faszyzmu” zorganizowanego 14 listopada przed ratuszem. Co warte zaznaczenia, podczas wspomnianego wiecu uczestnicy wybuczeli włodarza naszego miasta. „Nie umiał także użyć słowa przepraszam” – mówiła Grażyna Błasik.

Przedstawicielka KOD-u i Obywateli RP apelowała także do Rady Miasta o wyciągnięcie konsekwencje wobec wszystkich osób, które dopuściły się zaniedbań lub nie dopełniły swoich obowiązków.

Do słów Grażyny Błasik odniósł się prezydent Krystian Kinastowski, który mówił, że liczył na to, iż przyjęcie wspólnej uchwały kończy temat reakcji miasta na wydarzenia z 11 listopada, lecz „jak widać są środowiska, którym zależy na tym, aby ten temat niepotrzebnie grzać” – mówił Krystian Kinastowski. Zaapelował do przedstawicieli KOD-u i Obywateli RP o to, aby rozważyli, czy ich działania nie są przeciwskuteczne. W trakcie przemówienia trójka przedstawicieli wspomnianych organizacji opuścili jednak salę obrad.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze