Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Kandydaci do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista dotyczy ogłoszenia listy kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminu i miejsca przeprowadzenia konwencji wyborczej.

Zgodnie z uchwałą Nr LV/758/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zostały ważnie zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe w poszczególnych obszarach działalności:

W obszarze pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz rodziny:

Imię i nazwisko kandydataOrganizacja zgłaszającaKrótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata (na podstawie złożonego uzasadnienia kandydatury)
Szymon FurmanFundacja „Bread of life”Jest aktywnym w Kaliszu społecznikiem, zaangażowanym, w projekty Fundacji. Jest współorganizatorem „Wigilii na kaliskim Rynku”, „Świątecznych Koncertów Charytatywnych” oraz „Koncertu Młodych”. W Kaliszu aktywnie działa na rzecz miasta, potrzebujących oraz wszelkiego rodzaju spraw społecznych.
Dorota MadejkaFundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”Fundator i wiceprezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”; wykształcenie wyższe; przedsiębiorca i działacz społeczny; wyróżniona odznaką „Przyjaciel dziecka”, nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; odpowiadając na zapotrzebowanie utworzyła oddziały Fundacji „Nowa Nadzieja” i działalność terapeutyczną w Ostrowie Wlkp, Ostrzeszowie oraz Boleszczynie (powiat turecki); jako autorka wielu projektów, pozyskała dla Kalisza na działalność terapeutyczną setki tysięcy złotych; jej priorytetem w działaniu jest poprawa dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, ich integracja, oraz pomoc całym rodzinom i walka z wykluczeniem społecznym; pomysłodawczyni budowy Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” w Śliwnikach ośrodka rehabilitacji i zatrudnienia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością; matka Roberta z autyzmem; członek Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w aktualnej kadencji.
Włodzimierz StaszakStowarzyszenie „Głos Kaliszan”Wiceprezes zarządu rejonowego PCK w Kaliszu, Przewodniczący Rady Honorowego Krwiodawstwa, członek założyciel i członek władz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Rezerwistów Marynarki Wojennej, pełnomocnik zarządu ds. mediów Stowarzyszenia Klub byłych żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych w Łodzi; Prezes Klubu HDK „Strzelec”. Były Komendant obwodu Wielkopolskiego ZS Strzelec, członek Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków; Członek Stowarzyszenia Strażacy razem przeciwko białaczce. Wielokrotnie odznaczony państwowymi i lokalnymi odznaczeniami. Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.

W obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Imię i nazwisko
kandydata
Organizacja zgłaszającaKrótki opis doświadczeń i umiejętności
kandydata (na podstawie złożonego
uzasadnienia kandydatury)
Maciej AntczakFundacja im. Bolesława PobożnegoAbsolwent ekonomii przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, były wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia KoLiber (2019-2020) oraz były prezes oddziału Kalisz Stowarzyszenia KoLIber (2018-2020), fundraiser i redaktor Latarnika Kaliskiego, prowadzący wywiady w serii #BezCieniaFikcji oraz „W Kaliszu się dzieje!”, autor analiz i tekstów publicystycznych dot. polityki miejskiej. Zaangażowany w organizację Dni Księstwa Kaliskiego, były koordynator Sztafety Ojców Niepodległości i licznych spotkań, warsztatów i debat w ramach działalności w KoLibrze Kalisz.
Małgorzata JackowskaKaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUMAbsolwentka I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studia podyplom. z filologii polskiej, menadżerów oświaty oraz w zakresie zarządzania oświatą. Od 1979r. związana z kaliską oświatą, wicedyrektor SP Nr 17, dyrektor ZS Nr 9, od 2004-2013r. – dyrektor Gimnazjum Nr 9. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2013-2015 koordynator w projekcie Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół Miasta Kalisz, od 2016 roku gł. specjalista ds. organizacji i koordynowania kompleksowego wspomagania szkół i palcówek w Kaliszu. Autorka publikacji i materiałów szkoleniowych. Uczestnik projektów i programów MEN i Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspert MEN w wielu konsultacjach, udział w projekcie: „Wsparcie kadry jst w zarządzaniu oświatą…” (ORE), od 2017 w ogólnopolskich sieciach samokształcenia i współpracy. W 2020 tytuł Eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej. W latach 2010-2014 prezes MUKS AMBER Kalisz (założyciel), od 2005 związana z Kaliskim Stow. Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM: przewodnicząca Kom. Rewizyjnej, od 2017 – prezes (aktualnie wiceprezes Stowarzyszenia). Od 2019 r. członek KRDPP.
Aleksandra NowackaFundacja im. Bolesława PobożnegoAbsolwentka studiów licencjackich na Wydziale Nauk Społecznych (politologia ze specjalizacją z marketingu politycznego), studiów magisterskich (administracja publiczna) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jej prace dyplomowe dotyczyły Kalisza. Były to, odpowiednio: „Analiza treści strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2004-2013”, „Ruchy migracyjne i polityka ludnościowa hitlerowskich Niemiec w Kaliszu w trakcie II wojny światowej”, „Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości na przykładzie miasta Kalisz.” Kierownik Biura Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolskich w Kaliszu. Prezes Fundacji „Dla Pszczół”, wyróżnionej tytułem laureata w konkursie „Społecznie wkręceni”. Koordynatorka XI edycji Kaliskiego Miodobrania.

W obszarze sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo:

Imię i nazwisko
kandydata
Organizacja zgłaszającaKrótki opis doświadczeń i umiejętności
kandydata (na podstawie złożonego
uzasadnienia kandydatury)
Mateusz AntolczykStowarzyszenie „Głos Kaliszan”Prezes Stowarzyszenia Głos Kaliszan, członek założyciel Klubu Tenisa Stołowego KTS Kalisz, organizator wielu turniejów tenisa stołowego dwukrotny kapitan drużyny ligowej w tenisie stołowym. Organizator imprez turystycznych, wycieczek rowerowych, kajakowych i pieszych we współpracy z ZHP. Właściciel biura podróży. Pilot wycieczek od 6 lat. Absolwent kursów pilota wycieczek, wychowawcy kolonijnego kierownika kolonijnego, kierownika wycieczek, wychowawców wycieczek. W branży turystycznej od 10 lat. Działacz sportowy od 5 lat.
Kamil RybikowskiFundacja Polska JutraMa ponad dziesięcioletnie doświadczenie w działalności organizacji społecznych. W 2012 roku zakładał kaliski oddział Stowarzyszenia KoLiber, był także ogólnopolskim prezesem tej organizacji w latach 2015-2016. Od 2017 roku działa w zarządzie Fundacji Polska Jutra. W ramach działań fundacji organizuje m.in. kaliski Orszak Trzech Króli oraz pokazy mappingów historycznych. Jest także wiceprezesem Związku Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej – działających na rzecz organizacji trzeciego sektora w Polsce oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Sportowego Ius et Sport. Jest także dziennikarzem sportowym portalu: „Latarnik Kaliski”.

W obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, pozostałe (inne) obszary działalności:

Imię i nazwisko kandydataOrganizacja zgłaszającaKrótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata (na podstawie złożonego uzasadnienia kandydatury)
Katarzyna KozłowskaZwiązek Harcerstwa Polskiego Hufiec KaliszJest nauczycielem z 26-letnim stażem. Instruktorem ZHP jest od 34 lat. Posiada stopień harcmistrza. Pracuje czynnie w Komendzie Hufca ZHP Kalisz. Organizuje zajęcia i wypoczynek dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej. Od kliku kadencji jest członkiem Rady Osiedla „Śródmieście I”. W Kaliskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego pracuje od dwóch kadencji. Współorganizuje „Leśnego Ludka” – jest to gra terenowa dla świetlic socjoterapeutycznych. Jest organizatorem Przeglądu Teatrzyków Zuchowych, który odbywa się corocznie od 20 lat. Druhna Kozłowska jest również terapeutą podczas wypoczynku letniego. Wykazuje się różnorodnymi umiejętnościami z zakresu metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystuje to podczas szkoleń, które organizowane są na płaszczyźnie Hufca. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Otrzymała odznakę TPD „Przyjaciel Dziecka”.
Norbert KustoszStowarzyszenie KoLiber oddział KaliszPełni funkcję Prezesa Zarządu oddziału Kalisz Stowarzyszenia KoLiber od 28 czerwca 2021 roku. W tym czasie organizacja przeprowadziła szereg akcji społecznych jak 3. Sztafeta Ojców Niepodległości, akcja informacyjna „Młodzi, piękni, ZADŁUŻENI” czy dwukrotne partnerstwo przy organizacji kolejnych edycji Dni Księstwa Kaliskiego przeprowadzanych przez Fundację im. Bolesława Pobożnego, a także nie bała się poruszać poważnych spraw społecznych kierując petycje w sprawie symboliki na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu, czy przeprowadzając konferencje prasowe w tematach między innymi sytuacji w kaliskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, czy potencjalnych zagrożeń dla średnich miast w czasie kryzysu na granicy polsko–białoruskiej. Ponadto, sam kandydat brał czynnie udział w realizacji wielu projektów społecznych jak przeprowadzenie wywiadów dla kanału KoLiber TV i przygotowanie ich pod kątem merytorycznym i wykonawczym czy udział w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
Ewa MąkowskaStowarzyszenie Stacja InspiracjaNauczycielka z 26-letnim stażem pracy. Uczestnik AKADEMII LIDERÓW SPOŁECZNYCH. Aktywizuje uczniów na różnych polach: społecznym, historycznym, ekonomicznym poprzez udział w projektach: „Ekonomiczna Gra Miejska, „W ślad za Stefanem Szolc-Rogozińskim” (2017r. dofin. Fundacja PKO BP), „Szlakiem Przedsiębiorczych kaliszan”, (2018r. dofin. NBP). Od 2018r. prezes kaliskiego Stow. Stacja Inspiracja. Pomysłodawczyni i koordynator proj. eduk. „Calisiada”, od 2016r. popularyzuje wśród uczniów szkół podst. historię i dziedzictwo naszego miasta. Pozyskuje fundusze na realizację tego i innych projektów. Współpracuje z organizacjami i instytucjami z Kalisza i okolicy. Jest współtwórcą Kaliskiego Klubu Znaczkomaniaków, który wspiera promocję Kalisza na terenie Polski. Od 2 lat swoje działania kieruje do seniorów, zrealizowała projekty: „Międzypokoleniowa Strefa Dawnych Gier i Zabaw dla całej rodziny”, „Mobilna Strefa Dawnych Gier i Zabaw”. W br. pozyskała fundusze z Min. RiPS na realizację projektu pn. „Na łonie natury pod okiem kultury”. Swoje działania prezentowała podczas ubiegłorocznego Forum Inicjatyw Społecznych, zorg. przez KIP w Kaliszu.

Konwencja wyborcza, podczas której dokonany zostanie wybór spośród zgłoszonych kandydatów na członków Kaliskiej Rady Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 (czwartek) o godzinie 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu, ul. Babina 1.

W Konwencji z głosem decydującym uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych – po 1 przedstawicielu z organizacji – posiadający upoważnienie do składania oświadczeń woli (występowania) w imieniu organizacji.

Każda organizacja reprezentowana podczas Konwencji może oddać głos na nie więcej niż 8 kandydatur umieszczonych na liście, przy czym z każdego obszaru działalności wybierane są po 2 osoby.

źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze