Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Terminy „uchwały antysmogowej” – do kiedy wymienić kotły?

18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XXXIX/943/17 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8809) w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).

W celu ograniczenia spalania paliw złej jakości oraz ograniczenia powstawania źródeł emisji niespełniających wymagań ww. uchwały wprowadzono odpowiednie terminy, do których będzie czas na dostosowanie źródeł ogrzewania do odpowiednich norm. Uchwała określa również jakość paliw stosowanych w źródłach ciepła. W związku z powyższym, zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami:

 • kotły bezklasowe, których eksploatacja rozpoczęła się przed 01.05.2018 r., czas na dostosowanie do wymogów uchwały został przewidziany na dzień 01.2024 r.,
 • kotły klasy 3 lub klasy 4 (spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012), których eksploatacja rozpoczęła się przed 01.05.2018 r., czas na dostosowanie do wymogów uchwały został przewidziany na dzień 01.2028 r.,
 • dla ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się przed 01.05.2018 r., czas na dostosowanie do wymogów uchwały przypada na dzień 01.2026 r. Po tym terminie będzie dopuszczona eksploatacja urządzeń, których sprawność cieplna będzie wynosi co najmniej 80% lub zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisje pyłu, do poziomu określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami uchwały, w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (np. kocioł, kominek, piec) zakazuje się stosowania następujących paliw:

 1. węgla brunatnego,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych,
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (drobny miał),
 4. węgla kamiennego, jeżeli:
  a) wartość opałowa jest niższa niż 23 MJ/kg,
  b) zawartość popiołu przekracza 10 %,
  c) zawartość siarki przekracza 0,8 %;
 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

W celu ułatwienia dostosowania kotłów niespełniających wymagań zapisów tzw. „uchwały antysmogowej” istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Kalisza na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego, pompa ciepła). Dotacji celowej z budżetu Kalisza udziela się na podstawie Uchwały Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Ponadto od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w celu zebrania informacji o źródłach ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW – w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Informację należy złożyć dla źródeł istniejących, nowo powstałych oraz dokonując zmiany instalacji. Każdy zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do złożenia w terminie 12 miesięcy do złożenia deklaracji dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, natomiast dla źródeł uruchomionych po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.  

Deklarację (formularz A – budynki i lokale mieszkalne oraz formularz B – budynki i lokale niemieszkalne) można złożyć elektronicznie poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej do Urzędu Miasta Kalisza. Właściciel budynku powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. W celu złożenia deklaracji przez internet potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny. Informacje składane w deklaracji:

 • Imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 • Adres nieruchomości, gdzie eksploatowane jest źródło spalania paliw.
 • Liczba i rodzaj eksploatowanych źródeł spalania paliw oraz informacje o ich przeznaczeniu i wykorzystywanym paliwie.
 • Opcjonalnie: numer telefonu właściciela lub zarządcy oraz adres e-mail.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze