Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Regulamin konkursu „Bilety dla naszych Czytelników”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem konkursu „Bilety dla naszych Czytelników” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego, właściciel portalu Latarnik Kaliski, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz, NIP 6182177775 (zwane dalej „Organizatorem”).

2.      Fundatorem nagród jest Organizator.

3.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.     Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5.      Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6.      Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7.      Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/LatarnikKaliski/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8.      Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

1.       Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2.      Uczestnik oświadcza, że:

-jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

-zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

-wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

-zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

-wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

-jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. NAGRODY

1.       W Konkursie przewidziano 4 nagrody.

2.      Nagrodami w Konkursie są 4 podwójne bilety wstępu na galę „MB Boxing Night X” odbywającą się 29 października w Kalisz Arenie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24. Bilety uprawniają do zajęcia miejsc w sektorze A, w rzędzie XIII.

3.      Dokładna lokalizacja miejsc podana została na bilecie.

4.     Równowartość jednego biletu wynosi 49 zł, a zatem nagroda wygrana w konkursie (dwa bilety) posiada wartość 98 zł.

5.      Nagrody będą do odebrania w Siedzibie redakcji przy ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz w dniach 27-29 października w godzinach 9:00 – 16:00.

6.      Odbiór nagród możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 730 147 559.

7.      Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/LatarnikKaliski/

8.      Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

9.      Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1.       Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/

2.      Konkurs trwa od 22.10.2021 r. od godziny: 18:15 do 26.10.2021 r. do godziny: 20:00.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.       Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

-Polubienie fanpage’a Latarnika Kaliskiego (www.facebook.com/LatarnikKaliski/)

-Skomentowanie konkursowego posta poprzez odpowiedź na pytanie:

“Dlaczego to ja powinienem otrzymać bilet?”

2.      Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1.       Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3.      O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4.     Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 4 zwycięzców na podstawie przeliczenia liczby reakcji na komentarz. Zwycięskie będą te komentarze, które otrzymają najwięcej reakcji.

5.      Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

6.      Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/LatarnikKaliski/.

7.      Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

8.      Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2.      Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3.      Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4.     W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. PRAWA AUTORSKIE

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2.      Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.      Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.     Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs na Facebooku z dnia 22.10.2021 r.”

5.      Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2021 r.

2.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3.      Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: latarnikkaliski.pl

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze