Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Regulamin Konkursu „Ekobajki dla komentujących”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Ekobajki dla komentujących” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, z siedzibą przy ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek, KRS: 0000552863 (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs realizowany jest w ramach działań projektu pn. „Wielkopolskie Ekobajki”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (zwanego dalej „Projektem”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka/ (zwanej dalej „Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Zarząd Organizatora.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

– jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury wysyłki nagród i ją w pełni akceptuje;

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

– jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

  3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie organów statutowych Organizatora.

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano co najmniej pięć nagród.
 2. Nagrodami w Konkursie jest pięć egzemplarzy wydawnictwa pn. „Wielkopolskie Ekobajki”, wydanej w ramach Projektu.
 3. Nagrody będą wysłane pocztą na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny na koszt Organizatora. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w Opatówku lub w Kaliszu, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 4. W celu ustalenia adresu wysyłki nagrody, Organizator prześle ankietę do uzupełnienia przez Uczestnika, zobowiązując go do uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania ankiety.
 5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Fanpage Organizatora.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage’u Organizatora.
 2. Konkurs trwa od 17.11.2021 r. od godziny: 19:00 do 21.11.2021 r. do godziny: 20:00.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

– Polubienie Fanpage’a (www.facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka/)

– Skomentowanie konkursowego posta poprzez odpowiedź na jedno z dwóch pytań:

    „Dlaczego to ja powinienem otrzymać publikację Wielkopolskie Ekobajki?”;

„Dlaczego to wskazana przez mnie instytucja powinna otrzymać publikację Wielkopolskie Ekobajki?”

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka/)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w Regulaminie.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w Regulaminie przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców na podstawie przeliczenia liczby reakcji na komentarz. Zwycięskie będą te komentarze, które otrzymają najwięcej reakcji.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach wysyłki Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora.
 7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom w ciągu 14 dni od dnia wypełnienia ankiety, o której mowa w rozdziale III ust. 4. Regulaminu.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Ekobajki dla komentujących”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze